University of Oulu

Musiikinopetuksen meluisa ympäristö : ääniyliherkkyys inklusiivisena haasteena musiikintunneilla

Saved in:
Author: Keränen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304021329
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Keränen, 2023
Publish Date: 2023-04-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani tarkastelee musiikinopetuksessa esiintyviä meluisia ympäristöjä, ja kuinka ääniyliherkät ja meluherkät oppilaat luovat inklusiivia haasteita opetukseen. Tutkielman tavoitteena on luoda käsitys musiikin opetuksessa syntyvän melun aiheuttavista tekijöistä, ja kuinka ääniyliherkkyys voi ilmetä kyseisissä tilanteissa. Tuon esiin myös meluherkkyyden ja ääniyliherkkyyden diagnosointia, sekä tämänhetkistä yliherkkyystutkimusten tilannetta äänen suhteen. Tutkielmani on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa kerättynä aineistona toimivat kuulon ja ääniyliherkkyyden lääketieteelliset tutkimukset, perusopetuksen opetussuunnitelmat ja musiikin oppiaineen pedagogiset tutkimukset.

Kuulojärjestelmän ja kuuloaistin kehittyminen on koko lapsuuden ja nuoruuden läpi kestävä prosessi, ja sen tiettyihin osa-alueisiin tarvitaan lisää auditiivisen kehityksen tutkimusta, vaikka lääketieteellinen tutkimus kuulon suhteen on hyvin pitkällä. Ääniyliherkkyys on lääketieteellisesti todettu tila, missä henkilö ei suvaitse tiettyjä normaaleja jokapäiväisiä ääniä, ja yliherkkyystilanteet voivat aiheuttaa epämiellyttäviä tunteita ja jopa suoranaista kipua; sairauden aiheuttavat syyt ovat vielä määrittelemättömiä ja diagnosointi hataraa. Ääniyliherkkyyteen läheisesti yhdistetty käsite meluherkkyys ilmentää samoja piirteitä, mutta meluherkkyys kuvaa enemmän yksilöllistä tuntemusta voimakkaista äänistä kuin lääketieteellisesti todettu ääniyliherkkyys.

Musiikinopetuksessa yleisesti käytetty opetusmuoto, yhteismusisointi, nostaa äänentasoja jopa kuulonsuojausta vaativalle tasolle, ja luo erityisiä haasteita ääniyliherkkien ja meluherkkien oppilaiden kohdalla. Tutkimustulokset osoittavat äänenlaadun ja eri taajuuksien olevan suurempi vaikuttava tekijä yliherkkyyden laukeamisessa, kuin itse voimakas melutaso. Näissä tilanteissa kuitenkin korostuu subjektiivinen, yksilöllinen kokemus, joka luo myös haasteita hoitokeinojen täsmentämiseen ja tieteellisesti todettujen tulosten hyödyntämiseen. Nämä ovat suurina haasteina myös opettajan pedagogisen osaamisen kehittämisessä, ja oikeaoppisessa luokkatilanteiden hallinnassa. Ammattitaitoinen musiikin eri opetusmenetelmien hallinta on yksi avaintekijöistä ongelmien ja haasteiden kohtaamisessa, sekä oikeaoppisten metodien ja materiaalien käytössä. Tämä luo pohjaa inkluusioperiaatteen mukaisille tavoitteille jokaisen oppilaan yhdenmukaisesta kohtelusta ja oppimisen turvaamiselle luokassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Keränen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.