University of Oulu

Vihreä siirtymä : hopean rooli aurinkoenergiassa ja sähköisessä liikenteessä

Saved in:
Author: Pyörälä, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304051342
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Pyörälä, 2023
Publish Date: 2023-04-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylä-Mella, Jenni
Description:

Tiivistelmä

Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan teknologista kehitystä. Tässä kehityksessä erilaiset metallit ovat materiaaleina ensiarvoisen tärkeässä roolissa, mutta samaan aikaan monen metallin varannot hupenevat kovaa vauhtia. Tämän työn tavoitteena on selvittää, riittääkö hopeaa aurinkopaneeliteollisuuden ja sähköistyvän liikenteen tarpeisiin, jotta vihreän siirtymän ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet täyttyisivät.

Hopean tuotanto ja käyttö vähähiilisissä energia- ja liikenneratkaisuissa on tärkeä tutkimusaihe, koska hopea voi tulevaisuudessa olla saatavuudeltaan kriittinen materiaali. Tarkemmin tässä työssä käsitellään globaaleja ilmastotavoitteita, hopean roolia näiden tavoitteiden saavuttamisessa, hopean varantoja ja tarjontaa, hopean tarvetta ja käyttöä erityisesti aurinkopaneeli- ja autoteollisuudessa sekä mahdollisten hopean saatavuusongelmien vaikutuksia globaaleihin ilmastotavoitteisiin. Tutkimusmenetelmänä tässä työssä käytetään kirjallisuuskatsausta.

Työn keskeisin tulos on, etteivät nykyiset hopean tuotantomäärät ole riittäviä eri alojen, erityisesti aurinkopaneeli- ja autoteollisuuden, kasvavaan kysyntään nähden. Hopean tuotanto on viime vuosina ollut noin 21 000 tonnia vuodessa globaalisti tarkasteltuna, josta pelkästään autoteollisuuden hopean tarpeen täyttämiseksi kuluisi tulevaisuudessa noin 4 500 tonnia. Mikäli rahoitusmarkkinoiden ongelmat kyetään ratkaisemaan, voi olla, että hopean kaivostuotantoa voidaan hetkellisesti tulevaisuudessa kasvattaa. Pitkällä aikavälillä tämä ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu, koska maankuoren hopeavarannotnovat rajalliset.

Tulokset antavat mielenkiintoisia lähtökohtia tuleviin tutkimuksiin. Niissä voitaisiin selvittää keinoja esimerkiksi hopean kierrätyksen tehostamiseksi tai korvaavien materiaalien kehittämiseksi, jotta hopean saatavuusongelmat ja maailmanlaajuisten ilmastotavoitteiden vaarantuminen voitaisiin välttää.

Green transition : the role of silver in solar energy and electric transport

Abstract

Technological development is needed to solve the problems brought about by global climate change. In this development, various metals play a paramount role as materials, but at the same time, the reserves of many metals are dwindling rapidly. The aim of this thesis is to find out if there is enough silver for the needs of the solar panel industry and electrified transport in order to meet the goals of the green transition and the Paris climate agreement.

The production and use of silver in low-carbon energy and transport solutions is an important research topic, because in the future silver may be a critical material in terms of availability. In more detail, this thesis discusses the global climate goals, the role of silver in achieving these goals, silver reserves and supply, the need and use of silver especially in the solar panel and automotive industry, and the effects of possible silver availability problems on global climate goals. The research method used in this thesis is a literature review.

The most important finding of the thesis is that the current silver production volumes are not sufficient in relation to the growing demand of various sectors, especially the solar panel and automotive industries. In recent years, silver production has been around 21,000 tons per year globally, of which around 4,500 tons would be needed in the future just to meet the automotive industry’s need for silver. If the problems in the financial market can be solved, it may be that silver mining production can be temporarily increased in the future. In the long term, however, this is not a sustainable solution, as silver reserves in the earth’s crust are limited.

The findings provide interesting starting points for future studies. They could, for example, explore ways to improve the recycling of silver or to develop replacement materials, so that silver availability problems and jeopardization of global climate goals could be avoided.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Pyörälä, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.