University of Oulu

Ratsastustallit toimintaympäristöinä : käyttäjälähtöinen tarkastelu

Saved in:
Author: Hiisiö, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304051344
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hiisiö, 2023
Publish Date: 2023-04-05
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä tutkitaan hevostallien toimintaympäristöjä arkkitehtuurin viitekehyksessä. Tutkimus keskittyy käyttäjälähtöiseen näkökulmaan, jonka tarkoituksena on vertailla ja etsiä eroavaisuuksia kolmen eri pääkäyttäjäryhmän ominaisuuksien ja vaatimusten välillä. Hevoset, tallityöntekijät ja asiakkaat on otettu huomioon tasavertaisina käyttäjäryhminä, jotka tulee huomioida talliympäristöjä suunnitellessa. Tutkimus lähestyy aihetta karsinatallien sekä pihattotallien kautta ratsastustallien kontekstissa.

Esimerkiksi rakennusten sijoittelulla toisiinsa nähden, topografian ja alueen erityispiirteiden huomioimisella, rakennusdetaljiikalla sekä materiaalivalinnoilla tuodaan arkkitehtuurin merkitys käytännön tallitoimintaan. Etäisyyksien, vaaranpaikkojen sekä rakenteiden terveyden huomioiminen tehostaa tallin prosesseja, muuttaa toimintoja turvallisemmiksi ja ylläpitää käyttäjien kokonaishyvinvointia.

Työssä havaittiin käyttäjäryhmissä samankaltaisuuksia näiden vaatimusten ja ominaisuuksien osalla, jotka manifestoituvat konkreettisella tasolla tilojen mitoituksiin, etäisyyksiin sekä teknisiin huomioihin, kuten ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Kokonaisuudessaan käyttäjien eroavaisuudet näkyvät lähinnä talliympäristön eri tilojen merkitysten erilaisessa painotuksessa. Tärkeimpänä arvona tallisuunnittelussa voidaan kuitenkin pitää hevosen hyvinvointia.

Riding stables as operational environments

Abstract

The subject under closer observation in this master’s thesis is horse stables as operational environments in the frame of architecture. The study focuses on a user-oriented perspective, the purpose of which is to compare and look for differences between the three main user groups. Horses, stable workers, and customers are considered as equal user groups, which should be taken into account when designing stable environments. The subject is approached through stables and yard stables in the context of riding stables.

For example, the locations between buildings, topography and special features of the environment, construction details and material choices bring the importance of architecture to practical horse stable processes. Taking distances, danger points and the health of structures into account enhances the stable’s work processes, makes those processes safer and maintains the overall well-being of the user groups.

Similarities between these user groups were found in terms of the requirements and features of each group. These manifested as specific dimensions, distances, and technical points of view, such as ventilation and lighting. As whole, the differences between the users can be seen mainly in the different emphasis on different spaces in the stable environment. However, the horse’s well-being can be considered the most important value in horse stable design.

see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Hiisiö, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/