University of Oulu

Opettajien aktivoimat etäopetusdiskurssit Facebook-kyselyn vastauksissa

Saved in:
Author: Koskelo, Anna-Beata1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304061354
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-B. Koskelo, 2023
Publish Date: 2023-04-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Reviewer: Sivonen, Jari
Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassani tutkin opettajille suunnatun Facebook-kyselyn vastauksissa aktivoituvia etäopetusdiskursseja eli etäopetukseen liittyviä vakiintuneita puhumisen tapoja. Tarkastelen sitä, millaisia näkemyksiä opettajilla on etäopetuksesta ja koronapandemian vaikutuksista opettajan työhön. Tutkimukseni aineistona on 108 tammikuussa 2022 kerättyä Webropol-kyselylomakkeen vastausta. Julkaisin kyselyn Facebook-ryhmässä nimeltä Opettajien vuosityöaika, professio ja edunvalvonta ja sain vastaukset kokoon alle vuorokaudessa. Kyselylomake koostuu taustoittavista monivalintakysymyksistä sekä diskurssien tarkastelun kannalta keskeisistä avokysymyksistä. Informantit ovat eri oppiaineiden ja kouluasteiden opettajia.

Tutkielmani on laadullinen tekstintutkimus, ja se perustuu funktionaaliseen kielikäsitykseen. Funktionaalisessa lähestymistavassa keskeistä on kieli sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi, joka tuo yhteen kielitieteellisen ja yhteiskunnallisen diskurssintutkimuksen käsityksiä. Kriittinen diskurssianalyysi onkin tutkimuksessani sekä teoria että metodi. Sovellan analyysissani Norman Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin mallia. Tutkin, miten opetukseen liittyvistä toimijoista puhutaan ja millaisia diskursseja aineistossa aktivoituu. Käytännössä tarkastelen, mitkä kielenpiirteet aktivoivat diskursseja ja millaisia diskursseja aktivoivia semanttisia rooleja aineistossa esiintyy.

Analyysissani nostan tarkasteluun kuusi eri etäopetusdiskurssia. Ne ovat yleisyysjärjestyksessä vuorovaikutusdiskurssi, eloton vaikuttaja -diskurssi, kuormittuneet opettajat -diskurssi, kontrolloimattomat oppilaat -diskurssi, erilaiset oppilaat -diskurssi sekä hiljaiset hyötyjät -diskurssi. Yleisin aineistossa aktivoituva diskurssi on vuorovaikutusdiskurssi. Se aktivoituu 89 vastauksessa. Vastauksissa korostuu vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys opetuksessa. Vuorovaikutusdiskurssia aktivoivat verbit, kuten nähdä kasvotusten, passivoitua ja eristäytyä. Diskurssin keskeisiä toimijoita ovat muun muassa kollegat ja yksinpuhelijat. Diskurssia aktivoivia adjektiiveja ovat muun muassa vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen sekä passiivinen ja yksinäinen.

Toiseksi yleisin diskurssi on eloton vaikuttaja -diskurssi, joka aktivoituu 73 vastauksessa. Eloton vaikuttaja -diskurssia aktivoivat muun muassa substantiivit etäopetus ja korona. Diskurssille ominaista on, että agentin roolissa olevalla elottomaan entiteettiin viittaavalla substantiivilla on jonkinlainen vaikutus elolliseen kohteeseen, usein vastaajaan itseensä tai yleisesti opettajiin tai oppilaisiin. Kolmas nimeämäni diskurssi on kuormittuneet opettajat -diskurssi, joka aktivoituu 68 vastauksessa. Diskurssissa nousee esille opettajien etäopetuksen ja koronan myötä lisääntynyt työmäärä sekä korona-ajan koulunkäynnin epävarmuus. Kuormittuneet opettajat -diskurssia aktivoivat muun muassa substantiivit stressi ja kuormittavuus sekä nesessiiviverbit pitää, joutua ja täytyä. Diskurssia aktivoivat adjektiivit ovat merkitykseltään negatiivisia, kuten hankala, mahdoton, kuormittava ja tauoton.

Neljäs eristämäni diskurssi on kontrolloimattomat oppilaat -diskurssi, joka aktivoituu myös 68 kertaa. Diskurssia aktivoivat vastaajien viittaukset oppilaiden levottomuuteen ja käytösongelmiin. Oppilaat ovat diskurssia aktivoivissa vastauksissa aktiivisia toimijoita, joiden tekemisiä opettaja ei usein voi kontrolloida. Diskurssia aktivoivat muun muassa henkilöihin ja ryhmään viittaavat tarkoitteet teinit, poissaolijat ja kadonneet lampaat. Viides diskurssi on erilaiset oppilaat -diskurssi, joka aktivoituu 51 vastauksessa. Diskurssissa etäopetus esitetään usein oppilaita tai opiskelijoita eriarvoistavana tekijänä. Oppilaiden erilaisten kotitaustojen nähdään vaikuttavan etäopetuksen onnistumiseen. Aineistossa tulee esiin etäopetus- ja korona-aikana lisääntynyt tuen tarve. Diskurssin keskeisiä osallistujia ovat muun muassa tukea tarvitsevat oppilaat ja maahanmuuttajat.

Hiljaiset hyötyjät -diskurssi aktivoituu 45 vastauksessa. Toisin kuin muut diskurssit, hiljaiset hyötyjät -diskurssi välittää lähinnä positiivisia merkityksiä. Diskurssissa etäopetuksen nähdään sopivan sellaisille oppilaille, jotka eivät lähiopetuksessa pääse näyttämään potentiaaliaan. Erityisesti ujot oppilaat nähdään etäopetuksessa menestyjinä. Diskurssia aktivoivat verbivalinnat, kuten päästä loistamaan, puhjeta kukkaan, kukoistaa sekä päästä jyvälle. Diskurssin keskeisiä toimijoita ovat hiljaiset opiskelijat, yksinpuurtajat ja introvertit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Beata Koskelo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/