University of Oulu

Industrialization in wood construction

Saved in:
Author: Haataja, Olga1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304111356
Language: English
Published: Oulu : O. Haataja, 2023
Publish Date: 2023-04-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Annunen, Petteri
Reviewer: Annunen, Petteri
Haapasalo, Harri
Description:

Abstract

The construction industry has been lacking in productivity and development in the past decades. The underlying reasons behind the weak improvements in construction include short-term contracts, poor definition of product, data, and processes as well as prevailing change resistance in the industry. Industrialization is one way to improve these issues. This research aims to investigate the characteristics of industrialization, its maturity state in a case company, and finally determine the next steps for improving industrialization in wood construction.

For achieving the research objectives, a case-study supported by a broad literature review is conducted. The literature review identifies that the preconditions for industrial operation model are product, processes, and data, supported by integrated IT and continuous improvement. Commonly issues occur especially in data management and integration, as found also through the case-study. The roadmap for improving industrialization in wood construction requires changing attitudes, better definition of product, processes, and data, better data management and integration, and systematic development. The results include concrete data about the case company’s current state, obtained via a maturity model, as well as possible development measures to improve the situation. The gained results can be used to improve operating models in construction companies and to improve productivity in construction projects. Furthermore, the results can provide insights into the benefits of industrialization, and thus promote its application in wood construction.

Teollistaminen puurakentamisessa

Tiivistelmä

Rakennusalalla on viime vuosikymmenet ollut varsin heikko tuottavuus ja kehitystoimet ovat olleet vähäisiä. Näiden ongelmien taustalla ovat muun muassa lyhytaikaiset sopimukset, heikko tuotteen, datan ja prosessien määrittely sekä alalla vallitseva muutoshaluttomuus. Puurakentamisen teollistaminen on yksi tapa vähentää alalle ominaisia ongelmia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on perehtyä teollisen toiminnan nykytilaan ja kriittisiin elementteihin, analysoida teollistamisen kypsyystasoa caseyrityksessä ja lopulta määrittää seuraavat vaiheet teollisen toiminnan parantamiseksi puurakentamisessa.

Tutkimus tehdään hyödyntäen kirjallisuuskatsausta ja tapaustutkimusta. Kirjallisuuskatsaus kuvaa teollistamiseen tarvittavat tärkeimmät osa-alueet, joihin kuuluvat tuote, prosessit ja data, joita tukevat integroidut IT-työkalut ja jatkuva parantaminen. Yleisesti rakennusalalla ongelmia esiintyy erityisesti datan hallinnassa ja integraatiossa, joka käy ilmi myös tapaustutkimuksessa. Teollisen toiminnan parantaminen puurakentamisessa edellyttää asenteiden muutosta, tuotteen, prosessien ja datan parempaa määrittelyä, parempaa tiedonhallintaa sekä systemaattista kehitystä. Työn tuloksena saadaan konkreettista dataa case-yrityksen tilasta kypsyysmallin avulla, sekä mahdollisia kehitystoimia tilanteen kehittämiseksi. Työn tuloksia voidaan hyödyntää rakennusyritysten toimintamallien kehittämiseen ja rakennusprojektien tuottavuuden parantamiseen. Lisäksi tulokset antavat näkemyksiä teollistamisen eduista ja voivat siten edistää puurakentamisen teollistumista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olga Haataja, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.