University of Oulu

Laboratoriotoimintojen kehittäminen Leanin avulla

Saved in:
Author: Miettinen, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304111358
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Miettinen, 2023
Publish Date: 2023-04-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Annunen, Petteri
Reviewer: Annunen, Petteri
Description:

Tiivistelmä

Kiristynyt globaali kilpailu on ajanut teollisuuden yritykset tilanteeseen, jossa heidän on pakko kehittää toimintojaan kilpailuetunsa parantamiseksi. Lean koetaan houkuttelevana ratkaisuna tähän, koska se mahdollistaa arvon tuottamisen asiakkaalle vähentämällä samalla riskejä ja kustannuksia.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kemianteollisuudessa toimivan case-yrityksen laboratoriotoimintaa Leanin näkökulmasta. Työssä hyödynnettiin pääasiassa laadullisia tutkimusmenetelmiä. Haastattelujen ja havainnoinnin perusteella muodostettiin kuva yrityksen nykytilasta sekä laboratoriotoiminnan haasteista. Työn tavoitteena oli tutkia Leanin soveltamista organisaatiossa, laboratoroiden 5S toteutumista sekä laboratorioiden prosessien arvon tuottoa.

Laboratoriotoiminnan arvon tuottoa pyrittiin lisäämään tunnistamalla hukkaa toiminnan eri osa-alueilta. Prosessista identifioitu hukka jakautui kuljettamiseen, virheisiin, tarpeettomaan liikkeeseen, odotteluun sekä ylikäsittelyyn. Esitettiin tutkimuksen tuloksena toimenpiteet näiden hukkatyyppien eliminoimiseksi.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että case-yrityksessä on vielä kehitettävää Leanin kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä. Tällä hetkellä toiminta keskittyy pääosin yksittäisten Leanin menetelmien ja työkalujen käyttöön, mutta itse filosofia ei ole selkeästi toiminnan perustana. Tämä huomattiin haastatteluista esiintyneessä muutosvastarinnassa. Leanin yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on muuttaa ihmisten asenteita, jossa ei olla täysin onnistuttu. Tästä johtuen organisaatioon ei ole muodostunut jatkuvan parantamisen kulttuuria, joka näkyy myös tehtaan 5S järjestelmässä. Päällisin puolin järjestelmä on hyvin käyttöönotettu, mutta sen ylläpito rajoittuu tällä hetkellä pääasiassa vain järjestyksen ja siisteyden valvontaan. Myös tähän haasteeseen esitettiin työssä toimenpidesuosituksia.

Tutkimuksen tärkeimpänä löydöksenä voidaan pitää organisaation muutosvastaisuutta, koska se vaikuttaa omalta osaltaan myös muiden tutkimuksessa suositeltujen toimenpiteiden toteutumiseen ja erityisesti niiden implementointiin osaksi päivittäistä toimintaa. Vahvemmalla Lean-johtamisella sekä koko organisaation Lean osaamisen lisäämisellä voitaisiin muuttaa asenteita sekä kulttuuria kohti Leanin jatkuvan parantamisen toimintamallia.

Development of laboratory functions by Lean

Abstract

Industrial companies have raised interest in improving their competitive advance due to increased global competition. Lean seemed to be an attractive solution for this: it adds value for the customer while reducing risks and costs. The object of this thesis is to get familiar with the laboratory operations of case company from Lean perspective. The case company operates in the chemical industry.

This research was conducted mainly by quantitative methods. The current state of company’s laboratory process and its challenges were formed by interviews and observation. The aim of thesis was to understand how the organization use Lean and 5S in laboratory operations. In addition, the value stream of laboratory process was identified, and the value was added to the process by clarifying waste from different functions. The waste of the process was divided into transportation, errors, unnecessary movement, waiting and over processing. Development actions were also defined based on the research.

The study also revealed that there is still room for improvement in utilization of Lean since the company seems to be limited using only individual Lean methods and tools. This was noticed by the resistance to change apparated in interviews which indicates that the changing of attitudes and creating a culture of continuous improvement have not been successful.

In addition, the restricted utilization of Lean was visible in the company’s 5S system. The 5S seemed to be well implemented but the upkeeping of operation was mainly limited to monitoring order and cleanliness. Recommendations for this challenge was also presented in this thesis.

The organization’s resistance to change can be considered the most important finding of the research. It also risks the other actions recommended in the study and specially their implementation. The Lean competence should be increased in the organization to change attitudes. Hence, the change culture toward the continuous improvement of Lean is possible.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Miettinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/