University of Oulu

Yhdysluokkaopetus oppilaan oppimisen näkökulmasta

Saved in:
Author: Arponen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304121364
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Arponen, 2023
Publish Date: 2023-04-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Yhdysluokat ovat olleet tyypillisiä etenkin kyläkouluissa, mutta enenevissä määrin niitä on perustettu myös niin sanottuihin kaupunkikouluihin. Yhdysluokalla tarkoitetaan oppilasryhmää, jossa opiskelee kahden tai useamman eri vuosiluokan oppilaita. Kandidaatin tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia opetuskäytänteitä yhdysluokassa on. Pyrin selvittämään, mitkä yhdysluokan käytänteistä edistävät ja mitkä puolestaan haittaavat oppilaan oppimista. Tutkimusmenetelmänä käytän kuvailevaa kirjallisuuskatsausta, jonka aineistona olen käyttänyt aiempaa tutkimuskirjallisuutta. Tutkielmani on rajattu suomalaisiin alakouluihin.

Yhdysluokan heterogeenisyys nähdään yhtenä tärkeänä yhdysluokan ja sen opetuksen vahvuutena. Nuoremmat oppilaat harjoittelevat taitojaan lähikehityksen vyöhykkeellä ja vanhemmat oppilaat voivat kerrata aiemmin oppimaansa. Yhdysluokkaopetusta on mahdollista toteuttaa oppilaskeskeisiä ja monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen, jolloin oppilaan koulutaidot ja sosiaaliset kehittyvät. Etenkin yhteistoiminnallisuus on yksi keskeisimmistä oppimista edistävistä tekijöistä yhdysluokassa. Toisaalta oppilaiden eri-ikäisyyden kääntöpuolena on oppilaiden väliset tasoerot ja niiden mahdollinen kasvaminen. Opetussuunnitelmat ja siten opetuskäytänteet eivät ota riittävästi huomioon yhdysluokan oppilaan tarpeita. Tarvitaan lisää tutkimusta yhdysluokista. Myös opettajat tarvitsevat tietoa ja koulutusta yhdysluokkaopetuksesta.

Viittaan tutkielmassani väitöskirjoihin, vertaisarvioituihin artikkeleihin ja muuhun tieteelliseen kirjallisuuteen. Yhdysluokkiin kohdistuva tutkimus on kukoistanut edellisen kerran 2010-luvun puolivälissä, joten käyttämäni lähteet ovat suhteellisen vanhoja. Tutkimus on myös kohdistunut kyläkouluihin, mutta tulokset ovat sovellettavissa kaupunkikoulujen yhdysluokkiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Arponen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/