University of Oulu

Miten perusopetus tukee esimurrosikäisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä?

Saved in:
Author: Tainio, Aurora1; Ullakko, Melina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304121371
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tainio; M. Ullakko, 2023
Publish Date: 2023-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan sitä, miten suomalainen perusopetusjärjestelmä tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä esimurrosiässä. Esimurrosikää kehitysvaiheena on syytä tarkastella, sillä se tuo mukanaan suuria muutoksia lapsen persoonallisessa, älyllisessä, sosiaalisessa ja fyysisessä kehityksessä.

Tutkielma on tutkimusotteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Tutkimusmetodeina on käytetty kuvailevaa kirjallisuuskatsausta sekä haastattelua. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin on muodostettu tutkielman aiheen kannalta keskeinen teoreettinen viitekehys. Haastattelemalla kasvatusalan ammattilaisia on puolestaan saatu selville tutkielman aiheeseen liittyviä keskeisiä käytännön näkökulmia.

Tutkielman tuloksena saatiin selville, että perusopetuksella on lapsen esimurrosiässä tapahtuvan kasvun ja kehityksen kannalta merkittävä rooli. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa esimurrosikä ei käsitteenä ilmene. Opetussuunnitelman tulkinnanvaraisuuden vuoksi esimurrosikään liittyvä kasvun ja kehityksen tuki toteutuu ensisijaisesti käytännön kasvatus- ja opetustyössä.

Tutkielman luotettavuuden kannalta merkittävinä tekijöinä voidaan pitää vertaisarvioitua tutkimuskirjallisuutta sekä haastateltavien pedagogiseen ammattitaitoon pohjautuvaa haastatteluaineistoa. Tutkielma tarjoaa aiheesta kiinnostuneille katsauksen siitä, mitä esimurrosikä kehitysvaiheena pitää sisällään, ja miten se saattaa näkyä koulun arjessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aurora Tainio; Melina Ullakko, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.