University of Oulu

ICP-MS-tekniikka ja siinä käytettävät kalibrointimenetelmät

Saved in:
Author: Korolainen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304131375
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Korolainen, 2023
Publish Date: 2023-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Niemelä, Matti
Perämäki, Paavo
Description:

Tiivistelmä

Induktiivisesti kytketty plasma massaspektrometria on isotooppisuhteiden mittaukseen soveltuva laitetekniikka, jota käytetään, kun halutaan mitata erittäin pieniä alkuainepitoisuuksia. Laite muodostaa syötetystä näytteestä ioneja, jotka erotellaan toisistaan niiden massa-varaussuhteen mukaan. Mittausta voi häiritä näytteestä aiheutuva matriisivaikutus sekä laitteiston toiminnasta aiheutuva spektraalinen häiriö.

Induktiivisesti kytketyn plasma massaspektrometrin detektorin antamasta signaalista voidaan laskea alkuperäisen näytteen sisältämät alkuainepitoisuudet. Jotta signaali ja alkuainepitoisuus ovat verrattavissa toisiinsa, tarvitaan luotettava kalibrointitekniikka. Käytetyimmät massaspektrometrin kalibrointitavat ovat ulkoinen kalibrointi, sisäinen standardointi, lisäysmenetelmä, kalibrointi matriisisovitetuilla kalibrointistandardeilla sekä isotooppilaimennus.

Tarkimmat mittaustulokset saadaan isotooppilaimennuksella. Isotooppilaimennus perustuu alkuaineen eri isotooppien mittaamiseen. Isotooppilaimennusta massaspektrometrin kalibrointitekniikkana on käytetty ja tutkittu siitä lähtien, kun laitteisto kehiteltiin 1980-luvulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tehdyt tutkimukset isotooppilaimennuksesta keskittyvät moni-isotooppikalibrointiin. Moni-isotooppikalibrointi on isotooppilaimennuksen sovellutus, jolla on isotooppilaimennuksen hyödyt, mutta joka on paljon käytännöllisempi.

Isotooppilaimennuksen voidaan todeta soveltuvan hyvin induktiivisesti kytketyn plasma massaspektrometrin kalibrointitekniikaksi. Isotooppilaimennus on usein tarkin kalibrointitapa etenkin monialkuaineanalyysissä. Isotooppilaimennus voi olla kuitenkin työläs ja kallis kalibrointitekniikka, joten moni-isotooppikalibrointia on alettu viimevuosina tutkimaan. Moni-isotooppikalibrointi ei ole kuitenkaan vakiinnuttanut paikkaansa orgaanisten näytteiden rutiinianalytiikassa, mutta tulevaisuudessa yhä useamman sovellutustutkimuksen ansiosta tämän tavoitteen voidaan olettaa täyttyvän.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Korolainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/