University of Oulu

Biostimulaatio ja sen toimivuus Suomessa

Saved in:
Author: Törrönen, Elli-Noora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304131380
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-N. Törrönen, 2023
Publish Date: 2023-04-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kujala, Katharina
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää biostimulaation toimivuutta Suomen olosuhteissa. Työssä keskitytään öljyhiilivetyjen puhdistamiseen biostimulaation avulla. Lisäksi pyritään selvittämään, kuinka kylmät olosuhteet vaikuttavat biostimulaation toimivuuteen. Kandidaatintyö suoritetaan kirjallisuuskatsauksena.

Alussa perehdytään öljyhiilivetyihin ja niiden aiheuttamiin terveys- ja ympäristöriskeihin. Tämän jälkeen tarkastellaan pilaantuneen maaperän puhdistukseen liittyvää lainsäädäntöä ja yleisimpiä käytössä olevia kunnostusmenetelmiä Suomessa. Biostimulaatioon perehdytään ensin erikseen, jonka jälkeen käsitellään sen toimivuutta Suomessa. Työn loppupuolella tarkastellaan kolmea Case- kohdetta, joista yksi on Etelämantereelta ja kaksi Suomesta. Case-kohteiden avulla pyritään selvittämään menetelmän toimivuutta luonnonolosuhteissa. Työn lopussa käsitellään lyhyesti kestävää kunnostamista ja riskinhallintaa.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella biostimulaatiolla on hyvät edellytykset toimia öljyhiilivetyjen puhdistuksessa Suomen olosuhteissa. Puhdistukseen tulee varata riittävästi aikaa ja optimoida ravinteiden sekä hapen saanti. Tarkasteltujen Case-kohteiden eroavaisuudet tuovat kuitenkin haasteita tulosten käyttöön ja yleistettävyyteen. Kohdekohtaista avointa tietoa tarvittaisiin enemmän selvien johtopäätösten tekemiseen.

Biostimulation and its functionality in Finland

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to examine the functionality of biostimulation in Finnish conditions. This study will focus on the remediation of petroleum hydrocarbons. In addition, the aim of this study is to find out how cold conditions affect the functionality of biostimulation. This bachelor’s thesis is conducted as a literature review.

The beginning of this study focuses on petroleum hydrocarbons and the health and environmental risks they pose. This will be followed by a review of legislation on the cleaning of contaminated soil and the most used remediation methods in Finland. At first biostimulation is studied on its own and after that the functionality of biostimulation in Finland is examined. Three case studies are examined at the end of this work. One of the case studies is from Antarctic and two of them are from Finland. The practicality of biostimulation in natural conditions is examined with the help of case studies. Sustainable rehabilitation and risk management will also be discussed at the end of this work.

According to the literature review biostimulation is well placed to function in the remediation of petroleum hydrocarbons under Finnish conditions. Sufficient time should be provided for remediation and the nutrient and oxygen intake should be optimized. Differences between the case studies examined pose challenges for the use and generalization of results. More target specific open information would be needed to draw clear conclusions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elli-Noora Törrönen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/