University of Oulu

Tiedon hyödyntäminen lähiesimiehen työnkuvan muodostamisessa ensihoidon organisaatiomuutoksessa : dokumenttianalyysi

Saved in:
Author: Krekilä, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304181417
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Krekilä, 2023
Publish Date: 2023-04-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kanste, Outi
Reviewer: Kuha, Suvi
Hammarén, Mira
Description:

Tiivistelmä

Tausta: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueille. Tutkimusorganisaatio selvitti ensihoitopalvelun asemoitumista alueellaan ja päätti ottaa palvelutuotannon omaksi toiminnakseen jo vuoden 2022 alusta lähtien. Erityisesti lähiesimiehen työnkuvaan tuli muutoksia organisaatiomuutoksen seurauksena.

Tarkoitus ja tavoite: Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla tiedon hyödyntämistä lähiesimiehen työnkuvan muodostamisessa ensihoidon organisaatiomuutoksessa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tiedon hyödyntämisestä ensihoidon lähiesimiehen työnkuvan muodostamisen prosessissa.

Menetelmät: Tutkimusaineisto muodostui tutkimusorganisaation organisaatiomuutoksen työryhmien kokouksien pöytäkirjoista ja muistioista, sekä henkilöinfojen videoista vuodelta 2021. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla yhtenä kokonaisuutena.

Tulokset: Ensihoidon lähiesimiehen työnkuvan muodostamisessa hyödynnettävä tieto on ensihoidon organisaatiomuutoksessa tuotettua tietoa ensihoidon lähiesimiehen työn sisällöstä, ensihoidon organisaatiomuutoksen lähtötilanteen kartoituksessa muodostunutta tietoa, ensihoidon organisaatiomuutoksen aikana muodostuneita näkemyksiä, ensihoidon organisaatiomuutoksen ulkopuolelta tulevaa ohjaavaa tietoa, ensihoidon organisaatiomuutoksen projektinhallintaan liittyvää tietoa, ensihoidon organisaatiomuutoksen johtamisosaamista tukevaa teoriatietoa ja ensihoidon organisaatiomuutoksessa tuotettua tietoa muiden ammattiryhmien työn sisällöstä ensihoidossa. Tietoa hyödynnetään ensihoidon uuden lähijohtamisjärjestelmän perustamiseen ja ensihoidon organisaatiomuutoksen toteuttamiseen tiedon avulla.

Johtopäätökset: Tiedon hyödyntäminen lähiesimiehen työnkuvan muodostamisessa on kokonaisvaltaista. Muodostettu työnkuva on ainutlaatuinen, koska se painottuu ihmisten johtamiseen. Näkemyserot vaikeuttivat uuden työnkuvan muodostamista.

The use of knowledge in formation of immediate superior’s job description in the organisational change of emergency medical services : document analysis

Abstract

Background: On 1st January 2023, the responsibility for organizing healthcare and social welfare was transferred from the hospital districts to the wellbeing services counties. The research organization investigated the positioning of emergency medical services (EMS) in its area and decided to introduce service production as its own operations from the beginning of 2022. There were changes to the job description of the immediate superior because of the organizational change.

Purpose and objective: The purpose of the study is to describe the use of knowledge in the formation of the immediate superior’s job description in the organizational change of EMS. The aim of the study is to produce new knowledge on the utilization of information in the process of forming the job description of the immediate superior of EMS.

Methods: The data consisted of the minutes and memos of the meetings of the working groups on organizational change in the research organization, as well as videos of personal information sessions from 2021. The were analysed by inductive content analysis as a single entity.

Results: The knowledge to be used in the formation of the job description of an EMS superior is the information produced in the organizational change on the content of the work of immediate superiors in EMS, information formed in the baseline of the organizational change in EMS, views formed during the organizational change in EMS, the guiding information coming from outside of the organizational change of EMS, project management of organizational change, information related to project management of the organizational change in EMS, theoretical knowledge supporting the management competence of organizational change in EMS and information produced in the organizational change on the content of the work of other occupational groups in EMS. The knowledge will be used to establish a new local management system in EMS and to implement the organizational change in EMS with the help of knowledge.

Conclusions: The utilization of knowledge in the formation of the immediate superior’s job description is comprehensive. The formed job description is unique in that it focuses on leadership. Differences of opinion made it difficult to form a new job description.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Krekilä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/