University of Oulu

Yhteisopettajuuden vaikutukset luokanopettajien hyvinvointiin

Saved in:
Author: Hiltunen, Linnea1; Impiö, Iita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304191429
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hiltunen; I. Impiö, 2023
Publish Date: 2023-04-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Väisänen, Anne-Mari
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on yhteisopettajuus ja opettajien hyvinvointi. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia kahden luokanopettajan välisellä yhteisopettajuudella on luokanopettajien hyvinvointiin. Lisäksi haluamme selvittää yhteisopettajuuteen liittyviä haasteita ja niiden hyvinvointivaikutuksia. Kiinnostus aihetta kohtaan heräsi kysymyksestä, toimisiko yhteisopettajuus yhtenä keinona vastata opettajien lisääntyneeseen työuupumukseen. Tutkimusmenetelmänä käytämme kuvailevaa integroivaa kirjallisuuskatsausta, jolloin tutkimuksemme pohjautuu aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen.

Yhteisopettajuutta voidaan toteuttaa hyvin monenlaisin tavoin, minkä vuoksi sille löytyy useita eri määritelmiä. Tässä tutkielmassa tarkoitamme yhteisopettajuudella kahden tai useamman opettajan tasa-arvoista yhteistyötä, jolloin opettajat vastaavat yhdessä ryhmän opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Avaamme tässä tutkielmassa myös yleisimpiä yhteisopettajuuden malleja sekä opettajuuteen liittyviä hyvinvointiteorioita, jotta tutkielman tulkitseminen olisi yhdenmukaista ja ymmärrettävää.

Tutkielmamme tuloksista voidaan päätellä, että yhteisopettajuus parantaa luokanopettajien hyvinvointia muun muassa saadun vertaistuen, vastuun jakamisen, ammatillisen kehittymisen, stressin vähenemisen sekä yhdessä tekemisen ilon kautta. Yhteisopettajuuteen liittyviksi haasteiksi taas nousivat esimerkiksi sopivan opettajaparin löytyminen, tilojen ja yhteisen suunnitteluajan puute, pelko vapaan toimijuuden heikkenemisestä sekä epäonnistumisen pelko. Nämä haasteet toisinaan heijastuvat negatiivisesti opettajien hyvinvointiin. Tutkimuksen valossa näemme kuitenkin yhteisopettajuuden toimivana ratkaisuna luokanopettajien hyvinvoinnin parantamiseen, sillä suuri osa yhteisopettajuuden hyvinvointivaikutuksista oli positiivisia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Linnea Hiltunen; Iita Impiö, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/