University of Oulu

Paradoksien hallinta tuoteportfolion hallinnassa

Saved in:
Author: Persyn, Felix1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304201445
Language: Finnish
Published: Oulu : F. Persyn, 2023
Publish Date: 2023-04-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Härkönen, Janne
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena on tutkia tuoteportfolion hallintaa ja siihen liittyviä paradoksaalisia jännitteitä. Paradoksien tutkiminen avaa mahdollisuuden tarkastella yleisesti liike-elämässä esiintyviä ongelmia monelta eri kantilta. Paradoksit ovat ristiriitoja eri menetelmien, ajattelutapojen, toiminnan ja strategioiden välillä.

Tuoteportfolion hallinnassa vaaditaan paljon data-analyysiä ja jatkuvaa päätöksentekoa ryhmissä. Tuotehallintamanagerin on hyvä tiedostaa paradoksit ja hallita niiden synnyttämiä jännitteitä. Tuoteportfolion hallintaan on käytössä erilaisia viitekehyksiä ja strategioita, joista tässä työssä tutustutaan erityisesti Oulun yliopiston tuotantotalouden yksikössä kehitettyyn tuoteportfolion viitekehykseen. Tärkeimpänä tuloksena löydettiin, miten tarkasteltavat paradoksit sijoittuvat kyseisen viitekehyksen sisälle.

Työ suoritetiin kirjallisuuskatsauksena ja tietoa kerättiin pääosin Google Scholar-tietokannasta aihehaulla ja sanahauilla. Tässä työssä esitellään kirjallisuudesta löydettyjä teorioita ja malleja tuotteiden elinkaaresta, tuoteportfolion hallinnasta, sen paradokseista ja paradoksaalisten jännitteiden hallinnasta

Managing paradoxes in product portfolio management

Abstract

The purpose of this work is to explore the management of product portfolios and the paradoxical tensions involved. Exploring paradoxes opens the possibility of looking at common problems in product management from many angles. Paradoxes are conflicts between different methods, mindsets, activities, and strategies.

Product portfolio management requires a lot of data analysis and continuous decisionmaking in teams. The product portfolio manager needs to be aware of the paradoxes and manage the tensions they create within the team. There are different frameworks and strategies for product portfolio management, of which this paper will focus on the product portfolio framework developed at the University of Oulu’s Faculty of Industrial Engineering and Management. The most important result was the identification of how the paradoxes under consideration fit within this framework.

The work is carried out as a literature review, in which information was mainly collected from Google Scholar database through subject and word searches. This work presents the theories and models found in the literature on product life cycle, product portfolio management, paradoxes, and paradoxical tension management.

see all

Subjects:
Copyright information: © Felix Persyn, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/