University of Oulu

”Välitunneilla on tylsää.” : yläkoululaisten ajatuksia välituntiliikunnan kehittämiseksi

Saved in:
Author: Kotaniemi, Ilona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304201447
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Kotaniemi, 2023
Publish Date: 2023-04-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimusten mukaan nuorten fyysinen aktiivisuus on kansainvälisesti vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Nuorten liikkumattomuus on haaste, jota voidaan pyrkiä ratkaisemaan huomioimalla liikuntaharrastuksen lisäksi riittävä fyysinen aktiivisuus koulupäivän aikana. Yläkoulun oppilaat viettävät välitunneilla enemmän aikaa kuin minkään yksittäisen oppiaineen parissa, joten välituntien aikainen liikkuminen voi nousta merkittävään rooliin riittävän päivittäisen kokonaisaktiivisuuden kerryttämisessä. Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan yläkouluikäisten käsityksiä välituntiliikunnasta ja kuvataan yläkouluikäisten välituntiliikkumiseen vaikuttavia tekijöitä. Sen lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten välitunteja voitaisiin kehittää, jotta ne kannustaisivat yläkouluikäisiä liikkumaan.

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2020 osana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan toteuttamaa Oppimista liikkumalla -kehittämishanketta, jonka yhtenä tavoitteena oli vahvistaa yläkoulujen fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria. Tutkimusaineisto (n= 1315) muodostui kahdeksan yläkoulun oppilaiden kyselylomakkeiden vastauksista. Tutkittavista tyttöjä oli 654 ja poikia 661. Kyselylomakeaineiston avoimet kysymykset analysoitiin aluksi kvalitatiivista teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen. Laadullisen analyysin jatkumona aineiston analyysissä käytettiin ristiintaulukointimenetelmää.

Tutkimustulokset osoittivat, että yläkouluikäisten välituntiliikkumiseen vaikuttavat välituntien aikaiset toimintamahdollisuudet, kaverit, välituntien rakenne sekä välituntitilat ja -välineet. Yläkouluikäisten vastauksista voidaan päätellä, että välitunneilla ei ole kaikille mieleistä tekemistä tai riittävästi erilaisia liikkumaan innostavia toimintamahdollisuuksia. Kavereiden vaikutus yläkouluikäisten välituntien viettotapoihin on merkittävä ja etenkin tytöt korostavat kavereiden vaikutusta liikkumiseensa. Yläkouluikäisten välituntien aikaista liikkumista voisikin edistää yhdessä toteutettava liikkuminen.

Tulosten mukaan yläkouluikäisten käsitykset välituntiliikkumisesta ovat ristiriitaiset. Kaikki yläkoululaiset eivät ole kiinnostuneita liikkumaan välituntien aikana, vaan välitunneilla haluttaisiin mieluummin levätä ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Samaan aikaan kuitenkin suuri osa yläkouluikäisistä haluaisi viettää välitunnit jollain tavalla liikkuen. On tärkeää pohtia, millä tavalla yläkouluikäisiä voisi motivoida edes vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen välituntien aikana silloin, kun kaveritkaan eivät halua liikkua ja välitunneilla ei ole mieleistä tekemistä. Liike välitunneilla voisi lisääntyä, mikäli yläkouluikäisillä olisi enemmän mieleisiä toiminnan mahdollisuuksia. Jatkossa olisi tarpeellista tutkia, millaiset välituntien aikaiset yhdessä kavereiden kanssa toteutettavat liikkumista sisältävät toiminnot innostavat yläkoululaista ja tuovat nuorten kaipaamaa lepoa oppituntien aikaisesta opiskelusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilona Kotaniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/