University of Oulu

Inklusiivinen toimintakulttuuri ohjaamassa sosioemotionaalisen tuen järjestämistä varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Pussila, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304211453
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pussila, 2023
Publish Date: 2023-04-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Castillo, Katja
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani käsittelen inklusiivista varhaiskasvatusta sosioemotionaalisten haasteiden kontekstissa. Määrittelen inklusiivisen varhaiskasvatuksen ja inkluusion ideologiaa, johon inklusiivinen kasvatus pohjautuu. Varhaiskasvatuksessa inklusiivista kasvatusta ohjaa muun muassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022), jonka arvopohja tukeutuu inklusiivisiin periatteisiin, kuten kuulluksi tulemiseen ja yhdenvertaisuuteen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostavat oikea-aikaisen tuen merkitystä ja saatavuutta kaikille tasavertaisesti, jolloin moninaisuutta arvostetaan (OPH, 2022, s. 20–21).

Määrittelen tutkielmassani sosioemotionaaliset haasteet haastavan käyttäytymisen kautta. Määrittelen haastavan käyttäytymisen erilaisia ilmenemismuotoja ja syitä, jotka ovat vaikuttamassa haastavan käyttäytymisen ilmenemiseen. Tutkimuksessa kiinnitän huomion lapsiin, jotka saavat tukea sosioemotionaalisten taitojen kehitykseen. Tavoitteena tutkimuksella on tuoda esille erilaisia inklusiivisia toimintamalleja, joita käyttäen sosioemotionaalista tukea saavaa lasta voidaan tukea tavallisessa varhaiskasvatusryhmässä. Tuon esille vuorovaikutussuhteiden ja toimintaympäristön merkityksen kehitystä tukevana tekijänä. Määrittelen osallisuuden ja kommunikaation tukemisen tärkeyttä osana inklusiivista varhaiskasvatusta. Pohdinnassa tuon esille kriittistä näkökulmaa inklusiiviseen varhaiskasvatukseen sosioemotionaalisten haasteiden kehityksen näkökulmasta. Pohdin tutkimukseni eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Pussila, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/