University of Oulu

Kiertotalouden mittarit

Saved in:
Author: Kangas, Manu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304241458
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kangas, 2023
Publish Date: 2023-04-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rönkkö, Pasi
Tervonen, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Kiertotalous on alkanut keräämään mielenkiintoa yhteiskunnassa ja sen nähdään olevan korvike pitkään vallinneelle lineaariselle järjestelmälle. Kiertotaloudessa tuotteita suunnitellaan, valmistetaan ja käytetään kestävästi ja materiaaleja uusiokäytetään. Kiertotalous on saanut alkunsa kestävän kehityksen periaatteiden: ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden yleistyessä. Jotta toiminta olisi todellisuudessa kestävää, tulee sensuorittamista pystyä mittaamaan ja todentamaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä tutkimusta kiertotalouden mittaamisesta on tehty ja mitä mittareita kiertotalouden mittaamiseen on tuote- ja yritystasolla.

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi aikaisempia tutkimuksia yleisesti kiertotaloudesta ja sen mittaamisesta. Tutkimuksia läpikäymällä selvisi kiertotalouden määrittelyä ja yhteyttä kestävään kehitykseen. Kiertotalouden mittaamista tutkimalla selvisi kiertotalouden mittaamisen merkitys, mittareiden luokittelua ja mittaamisen haasteita. Kirjallisuuskatsauksen toisessa osassa tehtiin systemaattinen katsaus kiertotalouden mittareista tuote- ja yritystasolla. Tuote- ja yritystason mittareita löydettiin yhteensä 17.

Löydetyt mittarit ovat ominaisuuksiltaan ja mitattavilta kohteiltaan erilaisia. Koska mittareilla on useita erilaisia kohteita voivat yritykset vertailla niitä ja löytää itselleen sopivia. Mittareiden joukosta huomattiin myös, että suurin osa mittareista käsitteli vain ympäristöllistä ja taloudellista kestävyyttä, eikä juuri ollenkaan sosiaalista kestävyyttä.Tulevaisuuden haasteeksi jääkin selvittää, miten kiertotalouden mittareissa tuote- ja yritystasolla huomioidaan myös sosiaalinen kestävyys.

Circular economy metrics

Abstract

Circular economy has started to gain interest in the society and it is seen as a substitute to the linear systems that has been in place for a long time. In circular economy products are designed, produced, and used sustainably and materials are reused. Circular economy has started as sustainable development principles of environmental, economic, and social sustainability have become more common. In order for the activity to be sustainable in reality its performance must be able to be measured and verified. The aim of this study is to find out what previous studies say about measuring circular economy and what circular economy metrics exist in product and company level.

This research was carried out as a literature review. In the first part of the literature review previous studies about circular economy in general and circular economy measuring were reviewed. By going through the studies, the definition of the circular economy and its connection to sustainable development became clear. By researching the measurement of the circular economy, the importance of measuring the circular economy, the classification of metrics and the challenges of measurement became clear. In the second part of the literature review a systematic literature review on circular economy metrics in product and company level was done. 17 product and company level metrics were found.

The metrics found are different from their characteristics and measuring objectives. Because they have different measuring objectives, companies can compare them and choose suitable for them. Among the metrics, it was also noticed that most of the metrics dealt only with environmental and economic sustainability and hardly at all with social sustainability. The challenge for the future remains to find out how social sustainability is also taken into account in circular economy metrics at the product and company level.

see all

Subjects:
Copyright information: © Manu Kangas, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/