University of Oulu

Kiertotalouden kritiikki

Saved in:
Author: Kunnari, Kiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304251459
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kunnari, 2023
Publish Date: 2023-04-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rönkkö, Pasi
Tervonen, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, millaista kritiikkiä kiertotalouteen kohdistuu ja miten se vaikuttaa kiertotalouteen sekä siihen suhtautumiseen. Työssä esitellään kestävän kehityksen ja kiertotalouden käsitteet, minkä jälkeen käsitellään kiertotalouden kritiikkiä akateemisessa kirjallisuudessa. Kritiikkiä tarkastellaan erityisesti kestävän kehityksen kolmen ulottuvuuden kautta. Kritiikki on kuvattu yleisestä kansainvälisestä näkökulmasta. Kandidaatintyön tavoitteena on koota yhteenveto yleisimmästä kiertotalouteen kohdistuvasta kritiikistä.

Tutkimuksessa selvisi, että kiertotalouteen kohdistuvasta kritiikistä suuri osa perustuu siihen, etteivät sen vaikutukset ole todistettavissa vielä. Kiertotaloutta ei ole vielä juurikaan implementoitu käytäntöön, joten sen mahdollisuudet ja vaikutukset ovat vahvasti teoreettisia. Esille nousi myös suuret rakenteelliset yhteiskunnalliset haasteet, joita kiertotalous kohtaa. Esimerkiksi tuotantojärjestelmät on uusittava ja kuluttamisen mallit muutettava, jos kiertotalous halutaan ottaa käyttöön laajasti.

Tämä tutkielma tarjoaa yleiskatsauksen nykyisestä kiertotalouden kritiikistä, ja tarkastelee kritiikkiä etenkin kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien kautta.

Criticism of circular economy

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to examine, through a literature review, the criticisms directed towards the circular economy and how the criticism impacts the circular economy and its perception. The thesis presents the concepts of sustainable development and the circular economy, followed by an exploration of the criticisms of the circular economy from academic literature. The criticisms are examined especially through the three dimensions of sustainable development. The criticism is described from a general international perspective. The goal of the bachelor’s thesis is to provide a summary of the most common criticisms directed towards the circular economy.

The research found that much of the criticism directed towards the circular economy is because its effects have not yet been proven. The circular economy has not yet been extensively implemented in practice, so its possibilities and impacts are largely theoretical. Significant structural societal challenges that the circular economy faces were also highlighted. For example, production systems must be reformed and consumption patterns must be changed if the circular economy is to be widely adopted.

This thesis offers an overview of the current criticisms of the circular economy and examines the critique primarily through the different dimensions of sustainable development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kiia Kunnari, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/