University of Oulu

Shadow education and its implications for Finland

Saved in:
Author: Vanha-aho, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304261465
Language: English
Published: Oulu : E. Vanha-aho, 2023
Publish Date: 2023-04-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Description:

Abstract

Shadow education is a term that describes private supplementary education, a significant global education phenomenon best known for examples found in East-Asian societies. This unofficial parallel education also exists in Finland but is rarely discussed despite the potential effects it has for society and education. After taking a course on shadow education during an exchange period, I wanted to understand it from a Finnish perspective.

I lean on a classical framework of three defining features to understand shadow education: it is supplemental education outside of mainstream education, functions as a market, and is focused on academic subjects. Shadow education is a challenging subject of research because of its often unregulated, unmonitored status and fast pace of development, but in the recent decades research has filled in many data gaps. However, Finnish literature on the topic is sparse and mostly limited to university entrance preparatory courses, despite the existence of other services also for lower school levels.

In this descriptive, narrative literature review, I employ global and Finnish literature on shadow education and its influencers such as neoliberalism. The literature is gathered mainly by online database keyword searches. Based on the themes emerging from the review, the work is divided into chapters as follows: introduction and definition of shadow education, background factors influencing its spread, and effects and implications of shadow education. Additionally, the theme of shadow education in relation to Finland is carried throughout the work.

From a global perspective, shadow education’s spread to Finland has been unusually delayed. The literature analyzed here predicts an expansion of ever-changing forms of shadow education, which in Finland may threaten the pillars of the free, egalitarian education system. Educational privatization shifts educational governance and responsibility away from the democratic state. The growing presence of shadow education and private sector in the field of education have consequences that ought to be addressed in research and policymaking. Although limited in scope, this thesis aims to contribute to raising awareness of this form of educational privatization.

Varjokoulutus ja sen merkitykset Suomelle

Tiivistelmä

Varjokoulutus-termi kuvaa yksityistä lisäopetusta, globaalisti merkittävää koulutuksen ilmiötä, jonka tunnetuimmat esimerkit ovat Itä-Aasiasta. Tätä epävirallista rinnakkaiskoulutusta on myös Suomessa, mutta se jää usein käsittelemättä huolimatta sen mahdollisista vaikutuksista yhteiskuntaan ja koulutukseen. Käytyäni vaihto-opiskelun aikana kurssin varjokoulutuksesta halusin ymmärtää sitä suomalaisesta näkökulmasta.

Nojaan klassiseen viitekehykseen, jossa varjokoulusta määritellään kolmella piirteellä: se on valtavirtakoulutuksen ulkopuolella tapahtuvaa täydentävää koulutusta, se toimii markkinana, ja painopiste on akateemiset aineet. Varjokoulutusta on haastava tutkia, koska se on usein sääntelemätöntä ja valvomatonta ja kehittyy nopeasti, mutta viime vuosikymmenten tutkimus on täyttänyt monia aukkoja tiedoissa. Suomalainen kirjallisuus aiheesta on kuitenkin vähäistä ja rajoittuu lähinnä yliopistojen pääsykoevalmennukseen, vaikka palveluita on muitakin, myös alemmille kouluasteille.

Tässä kuvailevassa, narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa hyödynnän kansainvälistä ja suomalaista kirjallisuutta varjokoulutuksesta ja sen taustavaikuttajista, kuten neoliberalismista. Kirjallisuus on kerätty pääosin verkkotietokantojen asiasanahaulla. Katsauksesta nousseiden teemojen perusteella olen jakanut työn seuraaviin päälukuihin: varjokoulutuksen esittely ja määrittely, sen leviämiseen vaikuttavat taustatekijät, ja sen seuraukset ja merkitykset. Lisäksi varjokoulutuksen suhde Suomeen on työn läpi kulkeva teema.

Kansainvälisesti katsottuna varjokoulus on levinnyt Suomeen poikkeuksellisen viiveellä. Analysoimani kirjallisuus ennakoi varjokoulutuksen alati muuttuvien muotojen laajenemista, mikä Suomessa voi uhata ilmaisen, tasa-arvoisen koulujärjestelmän peruspilareita. Koulutuksen yksityistäminen siirtää vastuuta ja hallintoa pois demokraattiselta valtiolta. Varjokoulutuksen ja yksityisen sektorin kasvavalla läsnäololla koulutuksen kentällä on seurauksia, joita tulisi käsitellä tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Vaikka tämä tutkielma on laajuudeltaan rajattu, sen tavoite on osaltaan lisätä tietoisuutta tästä koulutuksen yksityistämisen muodosta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Vanha-aho, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/