University of Oulu

Muutosjohtaminen projektina kriisitilanteissa

Saved in:
Author: Röytiö, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304261467
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Röytiö, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lehtinen, Jere
Kujala, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia muutosjohtamista ilmiönä erityisesti kriisitilanteissa. Työssä pyritään selvittämään aiheesta aiemmin tehdyn tutkimuksen pohjalta, kuinka muutos ja sen johtaminen voidaan nähdä projektina, ja miten muutosta voidaan onnistuneesti johtaa kriisitilanteissa.

Työssä tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta. Olemassa olevan kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta syvennytään ensin kriisin olemukseen johtamisen näkökulmasta, sekä kriisin, muutoksen ja muutosprojektin välisiin syy-seuraussuhteisiin. Tämän jälkeen käsitellään muutosjohtamista yleisesti ja sitä, miten muutosta voidaan onnistuneesti johtaa projektiluontoisesti. Työn lopussa pohditaan muutos- ja muutosjohtamiskokonaisuutta kriisitilannekontekstissa, sekä määritetään avainkeinoja tämän kokonaisuuden tehokkaaseen ja kestävään hallintaan.

Työn tuloksena saadaan yleispätevä johdatus muutosjohtamiseen kriisitilanteissa. Selviää, että kriisitilanteissa muutosjohtaminen vaatii ennen kaikkea selkeän ja yhteisesti jaetun muutosvision. Lisäksi kriisin synnyttämässä epävakaassa ja sekasortoisessa toimintaympäristössä muutosvoimia voidaan hallita tehokkaasti ja systemaattisesti projektinhallinnan keinoin. Tällöin muutos kannattaa rakentaa selkeärajaiseksi muutosprojektiksi, jolla on tarkoituksenmukainen elinkaari ja vaiheistus. Kaiken keskiössä on kuitenkin muistettava muutosjohtamisen inhimillinen arvopohja ja pyrittävä pitämään ihminen toteutuksen suunnittelun ja päätöksenteon lähtökohtana.

Change management as a project in crisis situations

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is to study change management as a phenomenon especially in crisis situations. The purpose of the study is to find out how the change and its management can be seen as a project and how the change can be managed successfully in crisis situations.

The research method used in this thesis is literature review. Based on existing literature and research, the study will first deepen into the nature of crisis from the management point of view and the causal relationship between crisis, change and change project. Change management is then discussed in general followed by the question of how change can be successfully managed in a project-based way. At the end of the study, a whole set of change and change management will be considered in the context of crisis situation, as well as key tools for effective and sustainable management of this entity are defined.

As a result, this study provides a general guidance to change management in crisis situations. One of the main findings is that managing change in crisis situations requires, above all, a clear and shared vision of the change sought. In addition, in the unstable and chaotic operating environment created by the crisis, the forces of change can be managed efficiently and systematically by means of project management. In this case, it is worth building the change as a clear-outlined change project with an appropriate life cycle and phasing. However, the humane value base of change management must be kept in mind, and people have to be considered in the core of execution planning and decision-making.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Röytiö, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/