University of Oulu

ADHD-oireisen lapsen tukeminen esiopetuksessa

Saved in:
Author: Eskola, Amanda1; Jylli, Jelena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304271473
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Eskola; J. Jylli, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmassamme tarkastelemme keinoja, joilla varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea ADHD-oireista lasta esiopetuksessa. Aihetta on tärkeää tutkia, sillä ADHD-diagnoosien määrä on ollut suuressa kasvussa, minkä vuoksi varhaiskasvatuksen opettajan tietoisuuden lisääminen ja toimivien tukimuotojen toteutuminen on merkittävää ADHD-oireisen lapsen oppimisen ja kehityksen kannalta. Tällä tutkimuksella pyrimme löytämään vastauksia siihen, millaiset pedagogiset keinot tukisivat ADHD-oireista lasta esiopetuksen arjessa. Tutkimuskysymyksemme on: Miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea ADHD-oireista lasta esiopetuksessa?

Olemme toteuttaneet tutkielmamme kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Lähteinä olemme hyödyntäneet sekä kotimaisia että kansainvälisiä väitöskirjoja, tieteellisiä artikkeleita, aiempia tutkimuksia sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Lähdekirjallisuuden pohjalta ryhmittelimme tulokset eri kategorioihin, joita ovat: rutiinien ja struktuurin ylläpitäminen, toimintaympäristön muokkaaminen, lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, itsesäätelytaitojen harjoituttaminen ja toiminnanohjauksen tukeminen, palaute ja lapsen toiminnan vahvistaminen sekä monialaisen yhteistyön toteuttaminen.

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, kuinka varhaiskasvatuksen opettajan on tärkeää tukea ADHD-oireista lasta esiopetuksen arjessa usealla eri osa-alueella monipuolisesti eri menetelmiä hyödyntäen. Varhaiskasvatuksen opettajan sensitiivisyydellä, vuorovaikutustaidoilla ja lasten kohtaamisella on suuri merkitys tuen toteuttamiseen. Tuen toteuttamisessa tulee huomioida lapsen yksilöllisyyden sekä toimintaympäristön yhteensopivuus eli ympäristöä tulee muokata lapsen tarpeita vastaavaksi. Selkeä päivärytmi ja struktuuri mahdollistavat toiminnan ennakoinnin sekä sujuvoittavat siirtymätilanteita. Monialainen yhteistyö takaa lapsen kokonaisvaltaisen tukemisen ja on välttämätöntä toimivan tuen toteuttamiseksi. Tuloksissa korostuu opettajan toiminnan ja sensitiivisyyden merkitys lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä itsesäätelytaitojen kehittymisessä. Positiivinen palaute ja vahvuuksien huomioiminen ovat avaintekijöitä lapsen tuen tarpeisiin vastaamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Amanda Eskola; Jelena Jylli, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/