University of Oulu

Lasten sosioemotionaalinen kehitys : varhaiskasvatuksen keinot lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen

Saved in:
Author: Irannezhad, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304281474
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Irannezhad, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa selvitetään lasten sosioemotionaalisten taitojen puutteiden ilmenemismuotoja ja taustatekijöitä, jotta varhaiskasvatushenkilökunnan olisi helpompi tunnistaa näitä tuen tarpeita. Lisäksi tutkielman tavoitteena on koota yhteen ”työkalupakki” varhaiskasvatuksen konkreettisista keinoista lasten sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen. Tutkielman tarkoituksena on ohjata näkemystä ratkaisukeskeisempään ajatteluun eli siihen, miten ympäristön muutoksilla voidaan vaikuttaa lapsen tuen tarpeisiin. Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja metodisena muotona on käytetty narratiivista yleiskatsausta. Tutkimustulosten luotettavuutta on arvioitu muun muassa luotettavuuden kriteeristön mukaisesti.

Sosioemotionaalisten taitojen puutteet ovat yleistyneet viimeisen vuosikymmenen sisällä ja ne näyttäytyvät lapsilla moninaisesti. Tulokset osoittavat, että sosioemotionaalisten taitojen puutteiden yleisimmät ilmenemistavat ovat vetäytyneisyys, levottomuus, uhmakkuus, tunteenpurkaukset sekä aggressiivisuus. Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen tuen tarpeiden taustalla voi vaikuttaa muun muassa lapsen neurologinen perusta, kotiolot sekä vuorovaikutussuhteet niin perheen, ikätovereiden kuin varhaiskasvattajien kanssa.

Lasten sosioemotionaalista kehitystä voidaan tukea muun muassa vaikuttamalla varhaiskasvatushenkilökunnan asenteisiin, sosioemotionaalisiin valmiuksiin sekä koulutukseen. Luottamuksellinen kasvatuskumppanuus kodin kanssa on tärkeää yhtenäisten tukimenetelmien saavuttamiseksi. Sosioemotionaalista kehitystä tukevia pedagogisia ratkaisuja ovat muun muassa ennakointi, strukturointi, yhteisten sääntöjen luominen yhdessä lasten kanssa, tunnetaitokasvatus sekä aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen edistäminen. Lisäksi sisällyttämällä tieteellisesti tutkittuja interventiomenetelmiä osaksi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, voidaan saada aikaan pitkäaikaisia positiivisia tuloksia lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen.

Children’s socio-emotional development : early childhood education ways to support children’s socio-emotional development

Abstract

The study examines the appearances and background factors of children’s lack of socioemotional skills so that early childhood education staff can better identify these needs. In addition, the aim of the thesis is to build a ”toolbox” of concrete ways for early childhood education to support the socio-emotional development of children. The purpose of the thesis is to guide the aspect towards more solution-oriented thinking, i.e. how changes in the environment can affect the child. In this literature review a narrative overview has been used as methodical form. The reliability of the research results has been assessed in accordance of the reliability criteria.

The lack of socio-emotional skills has become more common within the last decade and they appear in many ways in children. The results show that the most common manifestations of lack of socio-emotional skills are withdrawal, restlessness, defiantness, emotional outbursts, and aggression. The child’s needs for support for socio-emotional development can be influenced, among other things, by the child’s neurological base, home conditions, and relationships with family, peers and early educators.

The socio-emotional development of children can be supported by influencing the attitudes, socio-emotional capacities and education of early childhood education staff. Confidential partnership with the home is important in order to achieve unified support methods. Pedagogical solutions that support socio-emotional development include foresight, structure, the creation of common rules with children, emotional education and the promotion of adult-child interaction. Furthermore, the inclusion of scientifically researched intervention methods as part of the culture of early childhood education can produce long-term positive results in the socioemotional development of children.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Irannezhad, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/