University of Oulu

”Mitä ei jaeta yhdessä, jää jonkun toisen kannettavaksi” : sota-ajan traumojen ylisukupolvinen siirtyminen

Saved in:
Author: Anetjärvi-Karvonen, Riina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202304281478
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Anetjärvi-Karvonen, 2023
Publish Date: 2023-04-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee traumojen siirtymistä ylisukupolvisesti seuraavalle sukupolvelle. Tässä tutkielmassa tavoitteena on selvittää tarkemmin erityisesti sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ja johtavat siihen, että sodan aikana syntynyt trauma siirtyy yli sukupolven seuraavalle sukupolvelle. Tutkielmassa ilmiötä tarkastellaan muun muassa kasvatuksen ja kiintymyssuhteiden myötä, ja tarkastelu keskitetään Suomessa käytyjen sotien aikaan, vuosille 1939–1944. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä myös siinä mielessä, että Euroopassa on tällä hetkellä meneillään sota Venäjän ja Ukrainan välillä, ja sodan kauhut tulevat jälleen hyvin lähelle eurooppalaista kansaa.

Tutkielman menetelmäksi on valikoitunut narratiivinen kirjallisuuskatsaus, sillä se antaa mahdollisuuden käsiteltävän aiheen kehityskulun ja historian kuvailemiseen. Tutkielman aineistona on käytetty niin suomalaisia kuin kansainvälisiä, vertaisarvioituja julkaisuja. Lähdeaineistoja on yhteensä 28 kappaletta, joista 7 on englanninkielisiä ja 21 suomenkielisiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ylisukupolvisten traumojen siirtymä voi tapahtua monen eri mekanismin välityksellä. Trauma voi siirtyä sukupolvelta seuraavalle esimerkiksi kiintymyssuhteiden välityksellä tai neurologisesti. Trauma voi myös siirtyä esimerkiksi vanhemmalta tämän lapselle, vaikka lapsi ei olisi vielä edes syntynyt vanhemman traumatisoitumisen tapahtuessa. Tutkimuksesta käy selkeästi ilmi myös se, että lapsuuden kiintymyssuhteilla sekä lapsen ja vanhemman välisellä vuorovaikutussuhteella on vahva vaikutus trauman ylisukupolviseen siirtymään.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riina Anetjärvi-Karvonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/