University of Oulu

”Miten kukaan pystyy olemaan tyytyväinen lasten osallisuuteen 21 lapsen ryhmässä?” : varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä lasten osallisuudesta sekä sen toteutumisen haasteista päiväkodin arjessa

Saved in:
Author: Lehtosaari, Terhi1; Äijälä, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305011488
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Lehtosaari; E. Äijälä, 2023
Publish Date: 2023-05-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Alanko, Anu
Description:

Tiivistelmä

Osallisuuden käsite on ollut esillä varhaiskasvatuksessa erityisesti viime vuosina. Aikuisen roolin on todettu olevan merkityksellinen lapsen osallisuuden toteutumisessa. Tutkielmamme tavoitteena on selvittää minkälaisten tekijöiden kautta varhaiskasvatuksen opettajat määrittelevät lasten osallisuutta sekä tuoda esille tekijöitä, jotka haastavat lasten osallisuuden toteutumista päiväkodin arjessa. Olemme tarkastelleet näitä teemoja kahden tutkimuskysymyksen kautta: millaisten tekijöiden kautta varhaiskasvatuksen opettajat määrittelevät lasten osallisuutta päiväkodin kontekstissa sekä mitkä tekijät haastavat lasten osallisuuden toteutumista päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajien kokemusten perusteella.

Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee osallisuus-käsitteen lisäksi varhaiskasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen opettajan käsitettä. Osallisuus-käsitteen lisäksi esittelemme osalli- suutta haastavia tekijöitä sekä osallisuuden erilaisia malleja. Tutkielma on toteutettu kvalitatii- visella tutkimusotteella ja sitä on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella joulukuussa 2022 hyödyntäen Oulun yliopiston suosittelemaa Webropol-sivustoa. Keräsimme aineiston Facebookin Varhaiskasvatuksen opettajat -ryhmän kautta ja saimme yhteensä 46 vastausta.

Tutkimus osoitti, että varhaiskasvatuksen opettajalla on suuri rooli lasten osallisuuden toteutumisessa päiväkodin arjessa. Opettajat määrittelivät osallisuutta opettajan roolin, osallisuuden suhteisuuden, lasten yksilöllisten tekijöiden sekä käsitteen tulkinnallisuuden kautta. Haastaviksi tekijöiksi osallisuuden toteutumisessa koettiin resurssit, päiväkodin toimintakulttuuri, opettajien asenteet ja ominaisuudet, lasten yksilölliset tekijät sekä käsitteen monitulkintaisuus. Tutkimustulokset ovat samassa linjassa aikaisempien osallisuutta käsittelevien tutkimustulosten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Terhi Lehtosaari; Elina Äijälä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/