University of Oulu

Kodin ja koulun yhteistyön vaikutus opettajien työhyvinvointiin

Saved in:
Author: Hanni, Jenni1; Takalo, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305011492
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hanni; N. Takalo, 2023
Publish Date: 2023-05-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Petäjäniemi, Maria
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassamme tarkastelemme opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Tutkimuksemme selvittää, onko opettajien myönteisillä ja kielteisillä yhteistyökokemuksilla yhteyttä heidän kokemaansa työhyvinvointiin. Lisäksi tarkastelemme keinoja, miten myönteinen toimintakulttuuri on mahdollista rakentaa kodin ja koulun välille opettajan näkökulmasta.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen ensimmäisessä osassa käsittelemme kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskiössä ovat kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat, haasteet, oppilasta tukeva yhteistyö sekä toimivan yhteistyön rakentuminen. Opettajien työhyvinvointi muodostaa teoreettisen viitekehyksen toisen osan, jossa perehdymme työhyvinvointiin ja työuupumukseen sekä siihen, miten ne näyttäytyvät opettajan työssä. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisesti ja aineistolähtöistä sisällönanalyysia mukaillen. Aineistonkeruu toteutettiin etäyhteyksien avulla ja siihen osallistui viisi peruskoulun luokanopettajaa, joilla oli työuraa takana 3–36 vuotta.

Tutkielman tulosten perusteella opettajien kokemukset ovat pääsääntöisesti myönteisiä kodin ja koulun yhteistyöstä. Opettajilla oli myös yksittäisiä haastavia yhteistyökokemuksia, joiden koettiin vaikuttaneen työhyvinvointiin ainakin hetkellisesti. Osa opettajista koki yhteistyön olevan työhyvinvointinsa kannalta kannattelevaa ja osa ei pystynyt selkeästi määrittelemään sitä kannattelevaksi tai kuormittavaksi tekijäksi. Opettajat kokivat kodin ja koulun välisen yhteistyön merkittäväksi erityisesti oppilaiden tukemisen ja hyvinvoinnin kannalta. Opettajien näkökulmasta sujuvan toimintakulttuurin rakentuminen kodin ja koulun välille edellyttää muun muassa kasvatusyhteistyön toteuttamista yhteisenä projektina, aikaa vanhempien ja opettajien väliseen kohtaamiseen ja tutustumiseen sekä yhdessä yhteistyön periaatteista sopimista. Tuloksissa korostuivat molemminpuolinen avoimuus ja yhteistyön toteuttaminen aina matalalla kynnyksellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Hanni; Niina Takalo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/