University of Oulu

Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteuttamisen pedagogiset keinot varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kylliäinen, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305021497
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kylliäinen, 2023
Publish Date: 2023-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kess, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni käsittelee sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta ja sitä, minkälaisilla pedagogisilla keinoilla sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa. Sukupuolisensitiivisyys on yksi varhaiskasvatusta ohjaavista periaatteista ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteaakin, että varhaiskasvatuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä. Kuitenkin viimeaikaisten tutkimusten valossa voidaan todeta, ettei sukupuolisensitiivisyys toteudu halutulla tavalla.

Toteutan tutkimukseni narratiivisena kirjallisuuskatsauksena, jotta saan muodostettua tutkimastani aiheesta mahdollisimman laajan kuvan aikaisemman tutkimustiedon perusteella. Hain tietoa luotettavien tiedonhakukoneiden avulla. Päädyin hyödyntämään tutkimuksessani sekä kansainvälisiä että kotimaisia lähteitä. Varmistin lähteideni luotettavuuden hakemalla vertaisarvioituja, ajankohtaisia lähteitä, jotka eivät olleet keskenään ristiriitaisia. Tutkimukseni luotettavuutta parantaa myös kansainvälisten ja kotimaisten lähteideni tulosten toistuvuus.

Tutkimukseni mukaan tärkeimmät pedagogiset keinot sukupuolisensitiivisyyden toteuttamisessa ovat sukupuolittuneiden käytäntöjen tunnistaminen, sukupuolisensitiivisen leikin tukeminen, yhdenmukaiset monipuoliset toimintatavat sekä toiminnan arvioiminen. Keskeistä tuloksissani oli etenkin tyttöpoika jaottelusta luopuminen sekä leikkiympäristöjen sukupuolisensitiivisyys, sillä leikki on tärkein pedagogisen toiminnan väline varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseni tuloksista käy kuitenkin selväksi, että sukupuolisensitiivisyyttä tulee tutkia vielä lisää. Henkilöstön heikot tiedot siitä, mitä sukupuolisensitiivisyys ja siihen liittyvät termit tarkoittavat, sekä miten sukupuolisensitiivistä kasvatusta tulisi toteuttaa. Tutkimuksessani selvisi, että varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat eivät avaa sukupuolisensitiivisyyden toteuttamisen keinoja ollenkaan, mikä aiheuttaa vaihtelevaa laatua sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Kylliäinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/