University of Oulu

”Mulla oli jossain vaiheessa jopa semmoinen ajatus, että mä en niinku pysty tehdä tätä työtä, että ei ole olemassa semmoista koulua, jossa mä voisin olla.” : opettajan kokemat ristiriidat työyhteisön vaatimusten ja omien arvojen välillä

Saved in:
Author: Sara Mäki1; Vuorjoki, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305021498
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mäki; E. Vuorjoki, 2023
Publish Date: 2023-05-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Väisänen, Anne-Mari
Reviewer: Väisänen, Anne-Mari
Yliniva, Kirsi
Description:

Tiivistelmä

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan sitä, kokeeko opettaja ristiriitoja työyhteisön vaatimusten ja omien arvojen välillä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan millaisia mahdolliset ristiriidat ovat sekä miten opettaja kokee koulun toimintakulttuurin ja oman henkilökohtaisen opettajuuden neuvottelevan keskenään. Aiemmissa tutkimuksissa sivutaan tutkimiamme aiheita, mutta täysin vastaavaa tutkimusta aiheesta ei ole aiemmin tehty.

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee opettajuutta, arvoja opettajan työssä, sekä työyhteisöä ja koulun toimintakulttuuria. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua ja kokemuksia on kerätty opettajilta itseltään. Teemahaastatteluja pidettiin yhteensä neljä. Tutkimusaineistoa analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Analyysi toteutettiin kolmen eri vaiheen kautta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osa opettajista kokee ristiriitoja työyhteisön vaatimusten ja omien arvojen välillä. Ristiriidat liittyvät esimerkiksi kurinpidollisiin keinoihin, koulun sääntöihin, työssä kehittymiseen, uuden oppimiseen, yhteisöllisyyteen, pedagogiseen keskusteluun ja jakamiseen sekä eettisyyteen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin osa opettajista tunnisti työyhteisön vaatimuksissa ja koulun toimintakulttuurissa piirteitä, jotka ohjasivat heitä tekemään omien arvojen vastaisia päätöksiä. Tuloksista ilmeni, että opettajat tunnistivat koulunsa toimintakulttuurissa juurtuneita toimintamalleja, joita voi olla vaikea kyseenalaistaa.

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että osa opettajien kokemista ristiriidoista on kärjistynyt työpaikasta irtisanoutumiseen asti tai johtanut siihen, että opettaja on jättänyt vastaanottamatta uuden työpaikan. Tulokset myös osoittavat, että koulun uutena työntekijänä tai ulkopuolisena henkilönä on helpompaa nähdä toimintakulttuurissa asioita, jotka eivät vastaa omia arvoja, sillä silloin toimintakulttuuriin ei ole itse vielä ajautunut täysin mukaan. Puolet haastattelemistamme opettajista koki ristiriitoja työyhteisön vaatimusten ja omien arvojen välillä oppilaiden kohtaamisessa.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että tämän aiheen tutkimiselle on tarvetta, koska opettajat kokevat ristiriitoja työyhteisön vaatimusten ja omien arvojen välillä, eikä oma henkilökohtainen opettajuus aina neuvottele sujuvasti koulun toimintakulttuurin kanssa. Kouluyhteisöissä elää näkymätön dynamiikka, jota ei ole helppo ottaa puheeksi. Jatkossa voitaisiinkin tutkia sitä, miten koulun syvään juurtuneita toimintakulttuureja voidaan purkaa ja muuttaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Mäki; Emilia Vuorjoki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/