University of Oulu

Autismikirjon lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa inkluusioperiaatteen mukaisesti

Saved in:
Author: Mankinen, Hilma1; Tapola, Samuli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305021500
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Mankinen; S. Tapola, 2023
Publish Date: 2023-05-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Peltola, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on löytää erilaisia tukikeinoja, joiden avulla varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea autismikirjon lapsen osallistumista varhaiskasvatukseen inkluusioperiaate huomioiden. Autismikirjon häiriö on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jossa oireiden vaikeusaste ja ilmenemismuoto vaihtelevat hyvin paljon yksilöiden välillä (Puustjärvi 2022a). Autismikirjon häiriön diagnoosit ovat lisääntyneet vain muutamien vuosien aikana hurjasti jo pelkästään tietoisuuden ja oireiden tunnistamisen myötä. Tämä näkyy myös varhaiskasvatuksessa yhä laajempana tuen tarpeena. Tutkielmamme tarjoaa varhaiskasvatuksen opettajalle helppoja ja inkluusiota tukevia tukikeinoja näihin tilanteisiin.

Tutkimuksemme teoreettinen viitekehys käsittää autismikirjon häiriön määritelmän, inkluusion perusperiaatteen sekä tuen tarjoamiseen perehtymisen. Lisäksi teoreettisessa viitekehyksessä on avattu varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen opettajan määritelmät.

Tutkielmamme on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmin. Nämä valikoituivat puhtaasti tutkielman aiheen, tuloksiin halutun laadullisen tiedon ja eri tutkimusten ja kirjallisuuden yhteen kokoamisesta johtuen.

Tutkielmamme tulokset osoittavat, että hyödyllisiä inkluusioperiaatteen mukaisia tukikeinoja autismikirjon lapselle ovat struktuurin tuominen laajasti eri varhaiskasvatuksen osa-alueille, ympäristön muokkaaminen aistikuormitus ja turvallisuuden tunteen pysyvyys huomioon ottaen, positiivisen pedagogiikan ja vahvuuksiin keskittymisen hyödyntäminen sekä toiminnan eriyttäminen sekä ylös että ala päin. Nämä kaikki tukevat laajasti autismikirjon lapsen arkea etenkin toiminnanohjauksen vahvistamisen, aistikuormituksen vähentämisen ja positiivisen minäkuvan kehittymisen kautta. Löytämämme keinot eivät vaadi paljoa lisäresursseja, vaan ovat enemmänkin hyvällä suunnittelulla ja tietoisuudella toteutettavissa. Tässä myös varhaiskasvatuksen henkilöstön omalla asenteella ja halulla on suuri merkitys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hilma Mankinen; Samuli Tapola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/