University of Oulu

Toiminnallisten opetusmenetelmien hyödyntäminen ja niiden vaikutukset alakouluikäisten oppilaiden kouluviihtyvyyteen opettajien näkökulmasta

Saved in:
Author: Itävalo, Emilia1; Karppinen, Mia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305031502
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Itävalo; M. Karppinen, 2023
Publish Date: 2023-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää toiminnallisten opetusmenetelmien vaikutuksia alakouluikäisten oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Tavoitteena on saada kentältä työskenteleviltä ala-koulun opettajilta konkreettisia esimerkkejä toiminnallisuuden käytöstä ja toiminnallisten opetusmenetelmien vaikutuksista oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja motivaatioon. Kouluviihtyvyyteen lukeutuu pedagoginen hyvinvointi, innokkuus koulunkäyntiä kohtaan sekä oppilaan oppimisen ja kehittyvän identiteetin tukeminen. Toiminnallisuus on yksi monista opetusmahdollisuuksista, jolla on suuri merkitys luokan ilmapiirin sekä ryhmädynamiikan kehittymiseen ja sitä kautta oppilaiden koulussa viihtymiseen.

Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja se on toteutettu fenomenografisena tutkimuksena. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan toiminnallisuutta ja sen lähikäsitteitä, toiminnallisuuden yhteyttä opetussuunnitelmaan sekä hyvinvointiin ja terveyteen. Teoreettisessa viitekehyksessä avataan myös kouluviihtyvyyden, motivaation ja sosiaalisten taitojen käsitteitä. Aineisto on kerätty haastattelemalla 10 alakoulun opettajaa, jotka hyödyntävät toiminnallisia opetusmenetelmiä työssään. Kaksi opettajista toimii alueellisen erityisryhmän opettajina ja yksi opettajista kouluttaa ja luennoi toiminnallisista opetusmenetelmistä. Haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina pääasiassa kasvotusten. Tutkimuksen aineisto analysoidaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Haastateltujen opettajien mukaan toiminnallisilla opetusmenetelmillä on positiivinen vaikutus oppilaiden kouluviihtyvyyteen. Opettajat kokevat toiminnallisuuden myötä oppilaiden oppimistulosten parantuneen sekä oppimisen tehostuneen. Oppilaat ovat motivoituneempia ja innokkaampia oppimaan ja työskentelemään omatoimisesti. Sosiaalisten taitojen kehittyminen, hyvä ryhmädynamiikka ja parantunut ilmapiiri ovat opettajien mielestä kohentuneet toiminnallisten opetusmenetelmien myötä. Opettajat korostavat toiminnallisuuden kautta syntyvää iloa ja onnistumisen kokemuksia, mitkä johtavat oppilaiden motivoitumiseen saaden aikaan oppimista.

Laadullinen tutkimus ja sen ominaispiirteet ovat yhteydessä tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimukseen osallistuneet opettajat hyödyntävät toiminnallisia opetusmenetelmiä opetuksessaan ja ovat erityisen kiinnostuneita toiminnallisuudesta. Tämän vuoksi tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta antavat mielenkiintoista tietoa aiheesta ja arvokkaita näkemyksiä ammattitaitoisilta opettajilta. Tutkimustulosten mukaan toiminnalliset opetusmenetelmät ovat oivallinen tapa huomioida erilaisten oppijoiden tarpeet ja oppilaiden koulussa viihtyminen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Itävalo; Mia Karppinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/