University of Oulu

Erityisherkän lapsen tukeminen tunnetaitojen avulla varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Riihimäki, Netta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305051535
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Riihimäki, 2023
Publish Date: 2023-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman aiheena on erityisherkän lapsen tukeminen tunnetaitojen avulla varhaiskasvatuksessa. Erityisherkän lapsen tunnistaminen sekä tunnetaitojen merkitys varhaiskasvatuksessa on tärkeää niin varhaiskasvatuksen opettajan kuin erityisherkän lapsen näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa ja syventää ymmärrystä erityisherkästä lapsesta sekä selvittää, kuinka varhaiskasvatuksen opettajan toteuttamalla tunnetaitojen opettamisella erityisherkkää lasta voidaan tukea hänen tarpeisiinsa sopivalla tavalla. Aihe on merkityksellinen, koska siitä voi seurata myöhempää haittaa niin yksilölle kuin yhteiskunnallisestikin, jos erityisherkkää lasta ei tunnisteta ja tueta. Tutkielmani vastaa tutkimuskysymyksiin: Miten lapsen erityisherkkyys ilmenee varhaiskasvatuksessa? Miten tunnetaidoilla voidaan tukea erityisherkkää lasta varhaiskasvatuksessa?

Tutkielmani tutkimusmetodi on kirjallisuuskatsaus. Aineistona on kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja lähteitä. Keskeiset käsitteet avaavat tutkielmassani käsiteltävän aiheen selkeästi ja luovat pohjan tutkimuskysymyksilleni. Aineistoa teemoittelemalla olen saanut luotua kokonaisuuden erityisherkästä lapsesta sekä tunnetaidoista, ja siitä, kuinka ne liittyvät toisiinsa vahvasti.

Tutkielmani tulokset osoittavat sen, että erityisherkällä lapsella on haasteita tunteiden säätelyssä. Tulokset osoittavat tarpeen siihen, että erityisherkkä lapsi hallitsee tunnetaitoja hänen kokiessaan niin negatiiviset kuin positiiviset ärsykkeet vahvempina. Tunnetaitojen avulla erityisherkkä lapsi oppii sanoittamaan ja hallitsemaan tunteitaan. Tunnetaitojen opettamiseen on olemassa konkreettisia materiaaleja, jotka sopivat erityisherkän lapsen tunteiden säätelyn tukemiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Netta Riihimäki, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/