University of Oulu

Toimitusketjun käytänteet Pk-yritysten kasvunhallinnassa

Saved in:
Author: Keskitalo, Niilo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305051540
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Keskitalo, 2023
Publish Date: 2023-05-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rankinen, Juha-Antti
Saarela, Martti
Description:

Tiivistelmä

Usein yrityksen kasvu tuo mukanaan erilaisia haasteita ja kipupisteitä. Työn tavoitteena on selvittää keskeisiä kasvun aiheuttamia haasteita Pk-yritysten toimitusketjussa. Työssä pyritään jäsentelemään, kuinka toimitusketjun käytänteet voivat toimia osana kasvunhallintaa Pk-yrityksissä. Toimitusketjun käytänteinä esitetään esimerkiksi toimittaja ja asiakassuhteiden hallinta, tiedonhallinta, ketterä toiminta, markkinaorientoituneisuus, kysyntäperusteinen toiminta ja simulaation hyödyntäminen. Työssä pyritään etsimään näiden käytänteiden välistä yhteyttä Pk-yritysten kasvuun. Tässä työssä käydään tukevana asiana läpi myös Pk-yritysten kasvua, sen haasteita yleisesti ja kasvunhallintaa käsitteenä sekä Pk-yritysten toimitusketjun erikoispiirteitä.

Työ tehtiin kirjallisuuskatsauksena hyödyntäen kirjallisuutta monipuolisesti. Työssä kerätään edellä mainitusta aiheesta keskeistä kirjallisuutta, kuten tieteellisiä artikkeleja ja muita relevantteja lähteitä. Keskeisenä tuloksena on, että toimitusketjun käytänteet oikein toteutettuna tukevat kasvua. Pk-yritykset voivat saavuttaa hyvin hoidettujen toimitusketjun käytänteiden avulla kilpailuetua ja lisäkasvua. Myös eri toimitusketjun käytänteiden välille havaittiin samankaltaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Tämä tutkielma on yleiskatsaus, joka pyrkii selvittämään toimitusketjun käytänteiden ja kasvun välistä yhteyttä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niilo Keskitalo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/