University of Oulu

Henkilöautojen elinkaari kiertotalouden näkökulmasta

Saved in:
Author: Sarajärvi, Taru1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081572
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sarajärvi, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ahonen, Valtteri
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli perehtyä liikenteen kiertotalouteen ajoneuvojen elinkaaren kautta. Työssä pyrittiin selvittämään mitä on liikenteen kiertotalous ja miten se näkyy nykypäivänä liikenteessä ja ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheissa. Lisäksi työssä pyrittiin selvittämään mitkä ovat liikenteen kiertotalouteen liittyvät keskeisimmät haasteet ja kuinka näihin ongelmiin tullaan tulevaisuudessa puuttumaan. Tämä kandidaatintyö suoritettiin kirjallisuuskatsauksena ja käytetty aineisto on pitkälti aihepiiriä tarkastelevaa kirjallisuutta.

Tätä kandidaatintyötä tehdessä huomattiin, että ajoneuvoteollisuuden ja kiertotalouden entistä tehokkaampi yhteiselo on ollut ja tulee olemaan myös tulevaisuudessa erittäin laaja ja monitieteellinen haaste. Täysin kiertotalousmallin mukainen ajoneuvo maksimoisi materiaalitehokkuuden, eikä tuottaisi ollenkaan jätettä tai päästöjä. Tämä on kuitenkin täysin kuvitteellinen tilanne, sillä ajoneuvot tuskin koskaan tulevat vastaamaan täysin kiertotalousmallia.

Kiertotalous näkyy osaltaan jokaisessa ajoneuvon elinkaaren vaiheessa. Ajoneuvon elinkaari on silti kiertotalouden näkökulmasta monimutkainen ja kehitystyötä vaativa prosessi, jonka jokaista vaihetta on kehitettävä tasavertaisesti. Usein vain yksittäistä elinkaaren vaihetta kehitettäessä sen energiatehokkuus ja negatiivisia ympäristövaikutuksia vähentävät toimenpiteet saattavat aiheuttaa ajoneuvon elinkaaren toisessa vaiheessa jopa suurempia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Osaltaan vanhentunut lainsäädäntö ja erittäin nopeasti kehittyvä ajoneuvoteollisuus eivät enää tue toisiaan kiertotalouden näkökulmasta. Nykypäivän kierrätystekniikat ja prosessit ovat vaillinaisia modernien ajoneuvojen kiertotaloudessa, joka tulee näkymään lähitulevaisuudessa haasteena mahdollisimman täydellistä kierrätysprosenttia tavoitellessa. Ajoneuvojen metalliosien ja hienoksi murskatun jäännöksen erotusprosessit vaativat kehitystyötä ja uusia innovaatioita pysyäkseen monipuolistuvan materiaalivalikoiman tasalla, sekä esimerkiksi nopeasti kehittyvä akkuteollisuus luo uusia haasteita. Ongelmien ratkaisu vaatii kiertotalouden perusperiaatteiden soveltamista liikenteeseen ja ajoneuvoteollisuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taru Sarajärvi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/