University of Oulu

Lapsen minäpystyvyyden vahvistaminen positiivisen pedagogiikan keinoin varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Suutarinen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081575
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Suutarinen, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten lapsen minäpystyvyys rakentuu, ja miten sitä voidaan vahvistaa positiivisen pedagogiikan keinoin varhaiskasvatuksessa. Tutkielman tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen opettajalle keinoja lapsen minäpystyvyyden vahvistamiseksi. Tutkielmassa vastataan kysymyksiin: Mitkä ovat PERMA-teorian hyvinvoinnin elementtien ja minäpystyvyyden tiedonlähteiden yhtymäkohdat? Mitä keinoja nämä edellä mainitut yhtymäkohdat tarjoavat varhaiskasvatuksen opettajalle lapsen minäpystyvyyden vahvistamiseksi? Tutkielmassa perehdytään minäpystyvyyden lisäksi positiivisen psykologian ja pedagogiikan teorioihin sekä niihin liittyviin resilienssin ja PERMA-teorian käsitteisiin. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena.

Minäpystyvyyden merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle on tärkeä. Minäpystyvyys tarkoittaa ihmisen uskoa siihen, että hän pystyy saavuttamaan tavoitteitaan ja hallitsemaan ympäristöään. Usko omiin kykyihin on tärkeä voimavara, joka auttaa yksilöä esimerkiksi selviytymään haastavissa tilanteissa, kehittämään taitojaan ja saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Kun ihmiset tuntevat olevansa päteviä ja osaavia, he ovat todennäköisemmin aktiivisempia ja sitoutuneempia erilaisiin tehtäviin. Tämän lisäksi yksilöt ovat paremmin varautuneita ja vastustuskykyisempiä stressiä ja negatiivisia tilanteita kohtaan. Vahvojen positiivisten pystyvyysuskomuksien rakentaminen olisi syytä aloittaa jo varhaiskasvatuksessa, sillä perusta ihmisen hyvinvoinnille, tasa-arvoiselle kehitykselle sekä motivaatiolle luodaan jo varhaiskasvatuksen vuosina.

Minäpystyvyyden tiedonlähteillä ja PERMA-teorian hyvinvoinnin osatekijöillä näyttää olevan selvä yhteys, joten teorian mukaan varhaiskasvatuksen opettaja voi vahvistaa lapsen minäpystyvyyttä useilla positiiviseen pedagogiikkaan kuuluvilla menetelmillä. Varhaiskasvatuksen opettajan tulisi siis huomioida myönteisten tunteiden, välittävien ihmissuhteiden, sitoutumisen, saavuttamisen ja merkityksellisyyden tunteiden mahdollistaminen opetuksessaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Suutarinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/