University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajan tunnetaitojen merkitys lapsen tunnetaitojen tukemisessa

Saved in:
Author: Tervo, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081576
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Tervo, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin tutkielmani aiheena on varhaiskasvatuksen opettajan tunnetaitojen merkitys lapsen tunnetaitojen tukemisessa. Varhaiskasvatuksessa lapsi tarvitsee paljon tukea tunnetaitojen kehittymiseen, missä henkilöstöllä on keskeinen rooli. On tutkittu paljon, miten lapsen tunnetaitoja voidaan tukea, mutta vasta lähiaikoina huomio on kiinnittynyt opettajan omien tunnetaitojen merkitykseen lapsen tunnetaitojen tukemisessa. Tuon tutkielmallani lisää tietoisuutta tärkeään ajankohtaiseen aiheeseen, josta ei ole vielä paljon tutkimusta. Tutkielmani vastaa kysymyksiin: Millainen merkitys varhaiskasvatuksen opettajan tunnetaidoilla on lapsen tunnetaitojen tukemisessa? ja Miten varhaiskasvatuksen opettaja voi kehittää omia tunnetaitojaan?

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistona olen käyttänyt kotimaista sekä kansainvälistä vertaisarvioutua tutkimuskirjallisuutta, kuten tutkimusartikkeleita, väitöskirjoja sekä oppikirjoja. Olen noudattanut luotettavan tutkimuksen periaatteita ja käynyt aineistot huolellisesti läpi sekä jakanut tiedon eri teemojen alle muodostaen selkeän kokonaiskuvan opettajan tunnetaitojen merkityksestä ja opettajan omien tunnetaitojen kehittämisestä.

Tulokset osoittavat opettajan tunnetaidoilla olevan suuri merkitys lapsen tunnetaitojen tukemisessa. Lapsen luontainen tapa oppia tunnetaitoja, on ottaa mallia opettajan tavoista toimia tunteiden kanssa, joten opettaja voi niin tietoisesti kuin tiedostamattomasti näyttää mallia, miten toimia eri tunnetilanteissa. Tulokset osoittivat, että opettajan tunteet voivat tarttua suoraan lapseen. Lapsi voi myös käytöksellään laukaista opettajassa yllättävän voimakkaan tunnereaktion esimerkiksi osuessaan opettajan käsittelemättömään traumaan. Opettajan on tärkeä olla tietoinen omista tunteistaan, sillä hän voi tiedostamattaan purkaa lapsuuden käsittelemättömiä ja väärin sijoitettuja tunteita lapsiin.

Tulosten mukaan lapsen tunnetaitojen tukeminen edellyttää opettajalta omien tunnetaitojen tiedostamista ja kehittämistä. Tunnetaitoja kehittämällä opettaja oppii erottamaan omat tunteensa lasten tunteista ja toimimaan ilman haitallisia toimintatapoja. Opettajan tunnetaitojen kehittämisessä oleelliseksi muodostui omien tunteiden ja tunnetaitojen tiedostaminen, joka onnistuu reflektoinnin avulla. Opettajan on myös tärkeä suunnata katse menneisyyteen ja pyrkiä tarvittaessa tietoisesti muokkaamaan vanhat opitut tavat uusilla toimintamalleilla. Tuloksissa ilmeni eri valmiita malleja tunnetaitojen kehittämiseen. Tuloksiani opettajan tunnetaitojen merkityksestä ja niiden kehittämisestä voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen laadun ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Tervo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/