University of Oulu

Ympäristökasvatus osana luokanopettajien kokemusta ja toimijuutta alakoulussa

Saved in:
Author: Bergdahl, Julia1; Keränen, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081578
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Bergdahl; V. Keränen, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saari, Maria
Reviewer: Tammi, Tuure
Saari, Maria
Description:

Tiivistelmä

Ympäristökasvatukselle on suurempi tarve kuin koskaan aikaisemmin. Ympäristö muuttuu ihmisten toiminnan seurauksena kiihtyvällä tahdilla. Ympäristöahdistus ja huoli maapallon tilasta on lisääntynyt, mutta samaan aikaan ihmiset vieraantuvat luonnosta yhä enemmän. Jotta voidaan toimia ympäristön kannalta kestävällä tavalla, ihmisten täytyy löytää yhteys luontoon. Luokanopettajat ovat merkittävässä roolissa ympäristötiedon välittäjänä lapsille ja nuorille, mutta myös luontokokemusten tarjoajana. Luokanopettajan työtä ohjaa valtakunnallinen opetussuunnitelma. Tällä hetkellä voimassa oleva Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 painottaa ympäristö- ja kestävyysasioiden käsittelemistä opetuksessa ja kasvatuksessa erilaisissa ympäristöissä. Jo perusopetuksen arvoperusta linjaa, että koulujen tulee ottaa huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyys sekä vastuullinen suhtautuminen ympäristöön.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luokanopettajien teoreettista ymmärrystä ympäristökasvatuksesta ja sen käytännön toteutusta heidän opetustyössään. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ympäristökasvatuksen järjestämiseen vaikuttavia tekijöitä, joiden nähtiin joko tukevan tai estävän opetus- ja kasvatustyötä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena fenomenologisen lähestymistavan kautta. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselytutkimuksella, johon osallistuivat alakoulussa työskentelevät luokanopettajat. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin vaiheiden kautta.

Tutkimuksen tulosten mukaan luokanopettajien teoreettinen ymmärrys ympäristökasvatus-käsitteestä on monipuolinen ja yhteneväinen aikaisemman tutkimuksen kanssa. Käytäntöön liitettiin osittain samoja sisältöjä kuin teoriaan, mutta etenkään osallisuus ja toimijuus eivät toteutuneet koko opetusta ja muuta toimintaa läpäisevällä tavalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että luokanopettajien ympäristökasvatustyötä tukevia tekijöitä ovat käytössä olevat resurssit, sisäinen motivaatio, vuorovaikutus työyhteisössä ja sen ulkopuolella, lait ja asetukset sekä eheyttävä opetus. Estäviä tekijöitä olivat riittämättömät resurssit, sosiaaliset haasteet, työkyky sekä aikataululliset haasteet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Bergdahl; Veera Keränen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/