University of Oulu

”Olen nähnyt vierestä, kuinka valtavan suuri merkitys sillä on, että koulussa moninaisuus huomioidaan” : opettajien näkemyksiä sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta alakoulussa

Saved in:
Author: Martikainen, Anni1; Piippo, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081580
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Martikainen; J. Piippo, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Puutio, Eveliina
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkimuksessa kartoitetaan opettajien näkemyksiä sukupuolen moninaisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda ilmi sukupuolen moninaisuuden huomioimisen kannalta merkittäviä tekijöitä peruskoulun alaluokilla 1–6. Lisäksi tutkimus kartoittaa, mistä opettajat saavat tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Tutkimuksemme tavoitteena on myös tuottaa tietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Tutkimuksemme teoreettinen viitekehys on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tutkimuksemme keskittyy sukupuolen moninaisuuden, sukupuolijärjestelmien sekä sukupuolikulttuurin määrittelyyn peruskoulun kontekstissa. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta voidaan todeta sukupuolen moninaisuuden olevan kokonaisuus, jossa yhdistyy yksilön henkilökohtaiset kokemukset, ilmaisutavat sekä kehon piirteiden kirjo. Valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) velvoittaa peruskouluja huomioimaan sukupuolen moninaisuuden, sekä lisäämään tietoisuutta aiheesta. Sukupuolen moninaisuuden huomioimisen tukemiseksi peruskoulujen tulee laatia koulukohtaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Vaikka perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) velvoittaa kouluja huomioimaan sukupuolen moninaisuuden, voidaan peruskouluja pitää edelleen sukupuolittuneina ympäristöinä.

Tutkimuksemme on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksemme aineisto on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla, johon vastauksia tuli yhteensä yksitoista. Tutkimusaineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksessa havaittiin, että opettajat pitävät sukupuolen moninaisuuden huomioimisen kannalta tärkeänä tietämystä, pedagogisia ratkaisuja, koulun rakenteellisia tekijöitä sekä työyhteisöä. Opettajien mukaan tieto sukupuolen moninaisuudesta on vaikuttanut heidän ajatuksiinsa ja toimintaan positiivisesti. Tiedon perusteella opettajat osaavat ottaa sukupuolen moninaisuuden huomioon pedagogisissa ratkaisuissaan. Opettajat korostivat pedagogisissa ratkaisuissaan sukupuolineutraaleja ryhmäjakoja sekä informatiivisia oppimateriaaleja. Opettajat kokivat koulun rakenteelliset tekijät tällä hetkellä rajoittaviksi sukupuolen moninaisuuden huomioimisen näkökulmasta. Opettajat pitivät erityisesti wc- ja pukeutumistiloja ongelmallisina. Opettajat pitävät työyhteisöä merkittävänä asiana, sillä työyhteisöt mahdollistavat esimerkiksi keskustelujen käymisen aiheesta, jolloin ennakkoluulot ja virheellinen tieto aiheesta vähenee.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Martikainen; Jonna Piippo, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/