University of Oulu

Varhaiskasvatuksen ulkotoiminta : Puoli päivää pihalla -hankkeen päiväkotiryhmien henkilöstön kokemuksia

Saved in:
Author: Karhumaa, Riitta-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081581
Language: Finnish
Published: Oulu : R.-M. Karhumaa, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Loukkola, Niina
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Monipuolisella ja tavoitteellisella ulkotoiminnalla voidaan lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta varhaiskasvatuksessa. Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuspäivän aikana lasten fyysinen aktiivisuus muodostuu pääosin ulkoilun aikana. Varhaiskasvatuksen ulkotoimintaa tulisi lisätä ja kehittää, jotta jokaisen lapsen oikeus monipuoliseen liikkumiseen ja leikkiin toteutuisi varhaiskasvatuksen arjessa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan varhaiskasvatuksen ulko-oppimisympäristöjä ja ohjattua ulkotoimintaa sekä ulkotoiminnan toteutumista tukevaa varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutusta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin Puoli päivää pihalla -hankkeen kanssa. Tutkimuksella selvitettiin myös hankkeen vaikuttavuutta päiväkotiryhmien ulkotoimintaan.

Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2023 Puoli päivää pihalla -hankkeessa mukana olleista päiväkodeista. Tutkimusaineisto muodostui hankkeeseen osallistuneiden päiväkotiryhmien kyselylomakeaineistosta (n= 145). Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoanalyysiä. Kyselyn suljetut kysymykset analysoitiin frekvenssi- ja prosenttijakaumia hyödyntäen. Avoimet kysymykset analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimustulosten mukaan päiväkotiryhmät käyttävät monipuolisesti erilaisia ulko-oppimisympäristöjä. Päiväkodin lähiympäristö ja metsä ovat suosituimpia piha-alueen ulkopuolella olevista ulko-oppimisympäristöistä päiväkotien toteuttamassa varhaiskasvatuksessa. Päiväkotiryhmien vastauksista voidaan todeta, että ohjattu ulkotoiminta vaihtelee päiväkotiryhmien välillä. Runsaimmin toteutuvia ohjatun ulkotoiminnan muotoja ovat liikkumiseen liittyvät toiminnat, kuten liikuntaleikit ja pelit. Tulosten mukaan Puoli päivää pihalla -hanke on vaikuttanut myönteisesti päiväkotiryhmien ohjattuun ulkotoimintaan. Hankepäiväkotien henkilöstön kokemuksien mukaan ohjatun ulkotoiminnan määrä ja yhteistyö ryhmien välillä on lisääntynyt ja laatu parantunut. Tulosten mukaan varhaiskasvattajat päiväkodeissa kaipaavat päiväkotiympäristöön tuotuja monipuolisesti toimintaa kehittäviä koulutuksia. Kohdennettua koulutusta kaivataan erityisesti alle 3-vuotiaiden ulkotoiminnan kehittämiseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että ulko-oppimisympäristöjen monipuolisuus ja ohjatun ulkotoiminnan toteutuminen vaihtelee sekä päiväkodeittain että päiväkotiryhmien välillä saman päiväkodin sisällä. Varhaiskasvatuksen ulkotoimintaa tulee kehittää edelleen, jotta jokaisen lapsen oikeus monipuoliseen liikkumiseen, leikkiin ja oppimiseen toteutuu päiväkotiryhmien ulkotoiminnassa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riitta-Maria Karhumaa, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/