University of Oulu

Alle kolmevuotiaiden lasten taiteellinen toimijuus draamakasvatuksessa

Saved in:
Author: Ojala, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081582
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Ojala, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suvilehto, Pirjo
Reviewer: Pinola, Timo
Suvilehto, Pirjo
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tavoitteena oli tutkia alle kolmevuotiaiden lasten draamakasvatusta ja saada siitä mahdollisimman kattava kokonaiskuva sekä oman ammatillisen osaamisen että yhteiskunnallisten motiivien vuoksi. Lisäksi toisena tavoitteena oli tutkia, kuinka alle kolmevuotiaiden lasten taiteellinen toimijuus ilmenee draamakasvatuksessa varhaiskasvatuksen kontekstissa ja kuinka draamakasvattaja voi omalla toiminnallaan tukea lasten taiteellista toimijuutta osana draamakasvatusta.

Laadullisessa tutkimuksessani draamakasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa draamallista toimintaa, jonka kautta tuetaan kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä ja kasvua ilmaisun eri keinoin, kuten tanssin ja roolileikkien kautta. Draamakasvatus määritellään Opetushallituksen julkaisemassa varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavassa asiakirjassa eli Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa keskeisenä osana ilmaisun monet muodot — oppimisen aluettta, johon kuuluvat kuvallinen, sanallinen, kehollinen, käsityöllinen ja musiikillinen ilmaisu (OPH, 2022, 44). Taiteellisella toimijuudella tarkoitetaan Pääjokea (2020) mukaillen lasten mahdollisuuksia ilmaista ja toteuttaa itseään draamakasvatuksen eri keinoin varhaiskasvatuksen arjen eri tilanteissa esimerkiksi käsinukkejen avulla. Taiteellista toimijuutta määrittävät osaltaan taiteellisen toimijuuden eri ulottuvuudet, joita ovat aistiva tutkija, luova ilmaisija, leikkivä kokeilija, yhteisöllinen taiteilija sekä kulttuurin perillinen (Pääjoki, 2020).

Tutkimustulokset osoittavat, että draamakasvatus on moninainen ilmiö, jota toteutetaan varhaiskasvatuksessa draamakasvattajien omien tietojen ja taitojen pohjalta eri tavoin. Draamakasvatus nähdään vahvasti osana pienten lasten varhaiskasvatusta, jota toteutetaan monipuolisesti päiväkodin arjen eri tilanteissa, kuten pukemis- ja ruokailutilanteissa. Lasten taiteellista toimijuutta voidaan tukea kiinnittämällä huomiota draamakasvatukselle suotuisaan oppimisympäristöön, monipuolisiin toimintatapoihin ja välineisiin sekä draamakasvattajan heittäytymiseen ja eläytymiseen draaman vietäväksi. Lisäksi taiteellisen toimijuuden tukemisessa tärkeässä asemassa ovat draamakasvattajan omat käsitykset draamakasvatuksesta ja sen merkityksellisyydestä pienten lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen näkökulmista, joita voidaan tukea koulutuksien ja valmiiden draamakasvatuksen materiaalien kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Ojala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.