University of Oulu

Korkeakouluopettajien näkemyksiä oppimismotivaatiosta ja sen tukemisesta etä- ja hybridiopetuksessa

Saved in:
Author: Ojala, Jaakko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081583
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ojala, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Törmänen, Tiina
Järvenoja, Hanna
Reviewer: Ahola, Sara
Törmänen, Tiina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia näkemyksiä korkeakouluopettajilla on oppimismotivaatiosta, sen merkityksestä opetuksessa ja sen tukemisesta etä- ja hybridiopetuksessa. Tutkimus oli osa LearnHybrid-hanketta ja se toteutettiin hankkeen tarjoamaan hybridiopetuksen täydennyskoulutukseen osallistuville opettajille. Opettajien käsityksiä oppimismotivaatiosta ja sen tukemisesta erityisesti etä- ja hybridiopetuksessa ei ole aiemmin juuri tutkittu. Tutkimuskysymykseni olivat: 1) Millaisia näkemyksiä korkeakouluopettajilla on oppimismotivaatiosta ja sen merkityksestä etä- ja hybridiopetuksessa? 2) Millaisia näkemyksiä korkeakouluopettajilla on opiskelijoiden oppimismotivaation tukemisesta etä- ja hybridiopetuksessa?

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla täydennyskoulutukseen osallistuvia opettajia kahtena haastattelukertana marraskuussa 2022. Aineisto koostui viiden täydennyskoulutukseen osallistuvan opettajan haastatteluista ja jokaista opettajaa haastateltiin sekä ennen että jälkeen koulutuksen. Haastattelut keskittyivät opettajien ajatuksiin oppimismotivaatiosta, sen merkityksestä ja tukemisesta etä- ja hybridiopetuksessa. Tutkimusaineiston analyysi tapahtui aineistolähtöisen sisältöanalyysin keinoin.

Tulokset osoittivat opettajien hahmottavan motivaation pääasiallisesti sisäisenä ja ulkoisena motivaationa. Motivaation rooli nähtiin suurempana etä- ja hybridiopetuksessa, ja erityisesti sisäisen motivaation merkitys korostui vastauksissa. Opettajien mukaan motivaatio oli yksilön sisäisten tekijöiden summa, johon kyettiin kuitenkin vaikuttamaan ulkopuolelta. Motivaation tukemisen keinoista opettajat nostivat esille aktiivisten opetusmenetelmien ja materiaalien käytön sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen.

Tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan etä- ja hybridiopetuksessa opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuun ottaminen korostuvat. Myös esille nousseet motivaation tukemisen keinot ovat linjassa yleisesti tunnistettujen motivaatioon vaikuttamisen mahdollisuuksien kanssa. Tutkimuksen tulokset avaavat opettajien tapaa hahmottaa motivaatiota osana etä- ja hybridiopetusta ja mahdollistavat täten etä- ja hybridiopetuksen kehittämisen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jaakko Ojala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/