University of Oulu

Sosiaalisen median käytön negatiiviset vaikutukset korkeakouluopiskelijoiden keskittymiskykyyn sekä opintosuorituksiin

Saved in:
Author: Heikkilä, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305081585
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Heikkilä, 2023
Publish Date: 2023-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hartikainen, Heidi
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen median käytön vaikutusta opiskeluun ja keskittymiseen. Sosiaalinen media voi tuoda käyttäjilleen monia hyötyjä, kuten esimerkiksi yhteyden pitäminen toisiin ihmisiin, uuden tiedon oppiminen ja uutisten seuraaminen reaaliajassa. Sen käytön on kuitenkin viime vuosien aikana huomattu tuovan mukanaan myös haittoja kuten unirytmin häiritseminen, mielenterveyshäiriöiden laukaiseminen sekä keskittymisen ja ajan vieminen muilta elämän osa-alueilta. Korkeakouluopiskelijat ovat ikäluokkaa, jotka ovat yleensä aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Tämän takia onkin tärkeää tutkia, miten sen käyttö vaikuttaa heidän keskittymiseensä ja opintosuorituksiin.

Tämä tutkimustyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena eli varsinaista omaa tutkimusta ei toteutettu. Tutkimusta varten kerättiin empiirisiä lähteitä Scopuksen ja Google Scholarin avulla. Aiempien empiiristen tutkimusten avulla pyrittiin löytämään vastaus asetettuun tutkimusongelmaan: Vaikuttaako korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen median käyttö negatiivisesti heidän keskittymiskykyynsä ja opintosuorituksiinsa?

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa, miten sosiaalisen median käyttö vaikuttaa korkeakouluopiskelijoiden opintosuorituksiin ja keskittymiseen. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös löytämään keinoja, joilla sosiaalinen media aiheuttaisi vähemmän häiriötekijöitä opiskelun aikana, sekä ratkaisuja sosiaalisen median käytön rajoittamiseen opiskelijoiden keskuudessa niissä tapauksissa, joissa negatiivinen vaikutus havaitaan.

Tutkimustuloksissa tuli selkeästi esille, että sosiaalisen median käyttö vaikuttaa negatiivisesti korkeakouluopiskelijoiden opintosuorituksiin. Keskiarvo oli alempi tai opintopisteiden määrä oli pienempi niillä opiskelijoilla, jotka käyttivät sosiaalista mediaa enemmän. Aiemmassa tutkimuksessa tuli myös esille, että opiskelijat harjoittavat multitaskausta sosiaalisen median avulla, joka muun muassa hidastaa merkittävästi tehtävän suoritusaikaa. Sosiaalisen median käytön vaikutuksia keskittymiseen oli selkeästi vaikeampi löytää kuin vaikutuksia opiskelusuorituksiin. Tämän takia voidaankin todeta, että sosiaalisen median käytön vaikutus keskittymiseen on tutkimusaukko tällä tutkimusalueella.

see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Heikkilä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/