University of Oulu

Noviisiluokanopettajien työn haasteet ja työhön saatava tuki opetusuran ensimmäisinä vuosina

Saved in:
Author: Orpana, Ella1; Vehkaperä, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305091587
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Orpana; L. Vehkaperä, 2023
Publish Date: 2023-05-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Petäjäniemi, Maria
Lanas, Maija-Liisa
Reviewer: Kivioja, Iiris
Lanas, Maija-Liisa
Description:

Tiivistelmä

Laadullinen pro gradu -tutkielmamme tutkii noviisiluokanopettajien kokemia haasteita työnsä ensimmäisinä vuosina ja sitä, millaista tukea he ovat niihin saaneet. Tutkimuksessa tuomme myös esille aineistosta nousseita kehitysideoita tuen tarjoamiseen. Teoriaa ohjaa aiheen ajankohtaisuus ja opettajuuden taustatekijät sekä koulu työympäristönä. Aihetta on tutkittu Suomessa vähän verrattuna kansainvälisiin tutkimuksiin. Tämän tutkielman tavoitteena on tuoda noviisiluokanopettajien ääni esille työn haasteisiin ja tuen saamiseen liittyen. Tutkimuksemme pyrkii lisäksi tuomaan konkreettisia keinoja ja toimia kehittää tuen saamista.

Keräsimme tutkielman aineiston kyselylomakkeella ja sen analysoinnissa hyödynsimme aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineistosta nousi esille noviisiluokanopettajien kohtaamat haasteet työnsä eri osa-alueilla. Haasteet olivat keskenään hyvin samankaltaisia ja painottuivat opetustyön ulkopuolisiin tekijöihin. Noviisiluokanopettajat olivat saaneet kohtaamiinsa haasteisiin vaihtelevaa tukea. Tuen saamiseen oli vaikuttanut muun muassa käytettävissä olevat koulukohtaiset resurssit. Tuen saamisessa korostui sen ilmeneminen koulun sisältäpäin tulevana toimintana esimerkiksi kollegiaalisena yhteistyönä ja perehdytyksenä. Tämän lisäksi vastaajat kokivat epämuodollisten yhteyksien näyttäytyvän merkittävänä tekijänä tuen saamisessa, tällaisia olivat muun muassa ystävät ja puolisot.

Tutkimuksemme tuloksissa ilmenee myös noviisiluokanopettajien näkemykset tuen saamisen kehitystyöhön. Kehitysideat nousivat esille noviisiluokanopettajien kokemuksista, toiveista ja tarpeista työuran alussa. Kehitysideat keskittyivät erityisesti koulun sisältäpäin tuleviin toimintatapoihin, mutta myös koulutuksen kehittämiseen. Tuen saamisen nähtiin olevan myös työn voimavaroja ja työhyvinvointia lisäävä tekijä, joka edistäisi työn mielekkyyttä ja vähentäisi työkuormaa. Kehitystyöllä nähtiin olevan merkittävä rooli noviisiopettajien tuen saamisen tasa-arvoistamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Orpana; Laura Vehkaperä, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.