University of Oulu

Näkövammaisen käyttäjän kohtaamat haasteet verkkopalveluiden käytön yhteydessä käytettävyyden ja tietoturvan näkökulmista ja ratkaisumahdollisuuksia

Saved in:
Author: Leppiniemi, Jasmin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305091596
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Leppiniemi, 2023
Publish Date: 2023-05-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli koota tietoa näytönlukijaan turvautuvien Internetin käyttäjien kokemista ongelmista heidän asioidessaan verkkosivustoilla, mistä ne johtuvat ja miten saavutettavuutta voi parantaa. Lisäksi tutkielma otti kantaa riittämättömän saavutettavuuden vaikutukseen tietoturvaan. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, johon valitut 21 empiiristä artikkelia etsittiin Google Scholarista. Empiiristen tutkimuksen lisäksi kirjallisuuskatsauksen tueksi valittiin lähteitä, jotka eivät ole hyödyntäneet empiiristä tutkimusta. Sellaisia lähteitä olivat teokset, jotka käsittelivät aihetta yleisluontoisesti tai pelkän kirjallisuuskatsauksen avulla ilman, että omaa tutkimusta oli tehty. Empiiriseksi tutkimukseksi laskettiin kyselyn tai haastattelun toteutus tai käyttäjien havainnointi jossain yhteydessä.

Selvisi, että suurimpia ongelmia näkövammaisille Internetin käyttäjille ovat vaihtoehtoisten kuvauksien puuttuminen verkkosivun elementeistä, elementtien epäselvä tai puuttuva otsikointi sekä elementtien sekava asettelu tai asettelun epähierarkkisuus. Ongelmia aiheuttavat myös näytönlukijan luettavissa olevan palautteen puute käyttäjän suorittaessa toimintoa tai toiminnon. Tietoturvaan liittyvät ongelmat koskivat lähinnä sitä, että käyttäjät saattavat huonon saavutettavuuden takia joutua pyytämään ulkopuolisen apua arkaluontoisia tietoja sisältävän palvelun käytössä tai heillä ei ole keinoja tunnistaa verkkosivuston epäluotettavuutta. Moni saavutettavuusongelma olisi ratkaistavissa paremmalla WCAG-standardien noudattamisella ja web-kehittäjien kouluttamisella. Esteenä sille saattavat kuitenkin olla ajan tai asiakas- tai kehittäjäorganisaation kiinnostuksen puute. Toisaalta saavutettavuusongelmia voi korjata lainsäädännön keinoin. Tietoturvan erityisesti huomioon ottavien saavutettavuusstandardien luonnille on myös tarve.

Tutkielma toi tietoa siitä, mitä ongelmia näkövammaiset käyttäjät kokevat käyttäessään verkkosivustoja ja miten ongelmiin voisi puuttua. Se ei kuitenkaan tarjoa täydellistä katsausta saavutettavuusongelmiin ja niiden ratkaisuun, vaan keskittyy valittujen lähteiden referointiin. Tuloksia voivat hyödyntää verkkosivustojen kehityksessä työskentelevät ICT-alan ammattilaiset.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jasmin Leppiniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/