University of Oulu

Tuen toteutuminen varhaiskasvatuksessa lapsille, joilla on autismikirjo

Saved in:
Author: Hekkala, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305111634
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hekkala, 2023
Publish Date: 2023-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tuon esiin, millaisilla keinoilla varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsia, joilla on autismikirjo. Tutkimukseni tavoitteena on lisätä tietoa autismikirjosta, jotta autismikirjo voidaan tunnistaa aiemmin sekä mahdollistaa tarvittavat tukitoimet oikea-aikaisesti.

Autismikirjo on laaja-alainen kehityshäiriö, mikä ilmenee käyttäytymisen sekä neurotyypillisen toiminnan poikkeavuutena lapsen ikäkauteen nähden. Autismikirjo on koko elämänmittainen kehityksen häiriö, mutta tuen tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti elämän eri vaiheissa. Tyypillisesti autismikirjo näyttäytyy lapsen toimintamalleissa usealla eri osa-alueella. Yleensä autismikirjoon voidaan liittää poikkeavuus ikäkauteen nähden sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, aistitoiminnoissa, oman toiminnan ohjauksessa sekä hermoston voimakkaampi kuormittuminen. Autismikirjoon yhdistetään usein myös hyvä muisti, normaalia vahvempi oikeudenmukaisuus, erityislahjakkuudet sekä yksityiskohtien tarkka havaitseminen.

Varhaiskasvatuksessa järjestetään yleistä, tehostettua sekä erityistä tukea monialaisessa yhteistyössä. Tuen tarve tulee arvioida yksilöllisesti ja tukitoimet järjestetään viivytyksettä heti tuen tarpeen ilmetessä, noudattaen inklusiivisen varhaiskasvatuksen periaatetta. Inklusiivinen varhaiskasvatus lisää lapsen osallisuutta, edistää tasa-arvoa sekä luo yhdenvertaisuutta. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen myötä tukitoimia toteutetaan lapselle luontaisessa oppimisympäristössä, minkä avulla voimme vahvistaa jokaisen lapsen osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatuksessa toteutuvan inkluusion myötä opettajat tarvitsevat tiedon lisäämistä autismikirjosta, jotta voidaan varmistaa laadukas varhaiskasvatus jokaiselle lapselle sekä edistää monialaisen yhteistyön toteutumista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Hekkala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/