University of Oulu

Ympyrää kuin hyrrät pyöritään : Mikko Kuoppalan tekstin Jättiläinen semanttista tarkastelua

Saved in:
Author: Syngelmä, Juuso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305111637
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Syngelmä, 2023
Publish Date: 2023-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Sivonen, Jari
Kunnas, Niina
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Mikko Kuoppalan tekstin Jättiläinen semantiikkaa ja metaforia. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaista semantiikkaa Kuoppalan tekstissä esiintyy ja millaisia metaforia hän käyttää kertoakseen eri merkityksiä. Tutkimuksessani selvitän myös, miten Kuoppala käyttää tekstissään puhefunktioita semantiikan taustalla. Tutkimukseni on luonteeltaan kvantitaviinen ja se sisältää aineiston, tutkimushypoteesit, tutkimuskysymykset ja empiirisen kehän, jossa aineistonkeruu, hypoteesien testaus ja tulosten tulkinta seuraavat toisiaan. Tutkimusaineistoni on Kuoppalan teksti Jättiläinen kokonaisuudessaan.

Tutkielmani kuuluu kognitiivisen kielitieteen piiriin. Semanttinen analyysini nojaa Kaija Kuirin (2012) semanttiseen johdatukseen, jota tuen Vyvyan Evansin ja Melanie Greenin semantiikan teorialla sekä Jari Sivosen (2005) nykysuomen epäsuoraa reittiä ilmaisevien verbien kognitiivisen semantiikan tutkimuksella. Metafora-analyysini pohjana ovat George Lakoffin ja Mark Johnsonin (1980) kehittämä kognitiivinen metaforateoria, Lakoffin ja Mark Turnerin (1989) elämä- ja kuolemametaforat sekä Zoltán Kövecsesin (2010) käytännönläheinen lähestyminen metaforiin. Tarkastelen tutkielmassani muun muassa metaforia ELÄMÄ ON MATKA ja KUOLEMA ON UNTA.

Tutkielmassani selvisi, että Kuoppala käyttää tekstissään semantiikkaa, joka saa hänet näyttäytymään heikkona ja hauraana. Hänellä ei ole tekstin semantiikan perusteella selkeä suuntaa elämässään. Hän käyttää tekstissään semantiikkaa, johon sisältyy paljon metaforia. Hän vertailee esimerkiksi hyrrän pyörimistä ihmisen pyörimiseen, josta tämän tutkielman otsikko on suora lainaus. Tutkielmassani selvisi myös, että Kuoppala käyttää negaatioita pyyntöjen esittämiseen. Tekstissä Jättiläinen esiintyvä Kuoppala on epävarma ja miellyttämisen haluinen henkilö. Hän ei halua häiritä toista ihmistä esittämällä tätä kohtaan pyyntöjä.

Tutkielmani analyysin perusteella Kuoppala näkee jättiläisen henkilönä, jollaiseksi myös hän haluaa tulla. Hän haluaa esimerkiksi kasvaa jättiläisen kenkiin, mutta ei koe koskaan olevansa siihen valmis. Jättiläinen esiintyy lisäksi selkeänä elämänoppaana Kuoppalalle, joka viittaa henkilökohtaiseen suhteeseen näiden kahden välillä. Elämänohjeet tulevat Kuoppalalle toisinaan pyytämättä ja toisinaan hän joutuu niitä pyytämään. Hän tuntuu pelkäävän elämäänsä ja sen tuomien ongelmien kohtaamista ilman jättiläistä ja tämän tarjoamaa apua, tukea ja turvaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juuso Syngelmä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/