University of Oulu

Pelattavuusheuristiikkojen toteutuminen yksinpelattavissa shoot ’em up -videopeleissä

Saved in:
Author: Koskenniemi, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305121661
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Koskenniemi, 2023
Publish Date: 2023-05-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lappalainen, Jouni
Reviewer: Lappalainen, Jouni
Rajanen, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Vaikka videopelien pelaaminen on hyvin suosittua, ei se riitä takaamaan jokaiselle pelinkehittäjälle onnistunutta uraa. Kilpailu pelimarkkinoilla on kovaa ja pelin täytyy kyetä erottumaan positiivisesti muista peleistä. Siksi on tärkeää kehittää arviointimenetelmiä, joilla voidaan mitata pelin laatua. Tässä tutkielmassa keskityttiin tutkimaan heuristista evaluointia shoot ’em up -genren pelien arviointimenetelmänä. Shoot ’em up -genren peleille ei kirjallisuudesta löytynyt genrespesifisiä heuristiikkoja. Arvioinnin työkaluina käytettiin Sweetserin ja Wyethin vuonna 2005 kehittämiä haasteen, pelaajan taitojen kehittymisen, selkeiden tavoitteiden ja palautteen 16 heuristiikkaa. Tarkemmin tässä työssä selvitettiin, miten kaksi arvioitavaa peliä toteutti neljää edellä mainittujen kategorioiden heuristiikkaa, mitkä niistä toteutuivat arvioitavissa peleissä ja olivatko heuristisen evaluoinnin tulokset yhteneviä ammattilaisarvostelujen tulosten kanssa. Vastauksia näihin tutkimuskysymyksiin haettiin puolistrukturoidulla kyselytutkimuksella. Tutkimukseen osallistui arvioijia, jotka pelasivat kahta arvioitavaa peliä ja suorittivat pelikokemuksen perusteella strukturoidun heuristisen evaluoinnin ja vastasivat puolistrukturoidun haastattelun kysymyksiin. Tutkimustuloksista saatiin ymmärrystä siihen, miten käytetyt heuristiikat toteutuivat arvioitavissa peleissä, mitä ongelmia niiden käytössä oli ja miten niitä voisi kehittää edelleen. Lisäksi selvisi mitkä heuristiikat eivät toteutuneet arvioitavissa peleissä. Vaikka heurististen evaluointien ja ammattilaisarvostelujen tulosten välillä löytyy yhteys, ei se ole riittävän suuri, jotta voidaan todeta, että käytetyt heuristiikat olisivat nykyisessä muodossaan hyvä indikaattori pelien menestymiseen ammattilaisarvosteluissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Koskenniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/