University of Oulu

Yrityksen kasvunhallinta henkilöstöhallinnon näkökulmasta

Saved in:
Author: Oksanen, Roope1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305121674
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Oksanen, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Rankinen, Juha-Antti
Virkkala, Peetu
Description:

Tiivistelmä

Kasvaessaan yritys kohtaa monia haasteita, joita kutsutaan myös yrityksen kasvukivuiksi. Osaava henkilöstö puolestaan on yrityksen ydinresurssi, jonka pohjalle kaikki yritystoiminta rakentuu. Haasteiden tunnistamiseksi ja niiden voittamiseksi on kuitenkin olemassa keinoja. Tämän työn tavoitteena on tutkia yrityksen kasvunhallintaa henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Pyrin selvittämään, mitä vaiheita kasvuyritys käy läpi, miten niitä voidaan hallita yrityksen edun mukaisesti ja mitä tulisi ottaa huomioon kasvun eri vaiheissa henkilöstöhallinnon näkökulmasta.

Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään kirjallisuuskatsausta. Tutkielmassa käyn läpi yrityksen kasvun vaiheet viisivaiheisen mallin avulla. Perehdyn yleisesti kasvun hallinnan haasteisiin ja kuinka yritys voi vastata niihin. Toisessa osassa tutustun kasvunhallintaan henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Syvennyn muun muassa henkilöstön kehittämisen ja johtamisen haasteisiin. Tutkielman päätteeksi esitän tärkeimmät johtopäätökset, sekä pohdintaa aiheesta.

Työn tuloksena selviää, että suurimmat haasteet kasvuyrityksissä henkilöstöhallinnon puolella vaikuttaisivat olevan johtamisessa ja resurssien oikeanlaisessa allokoinnissa. Varsinkin nuoremmissa yrityksissä johtajat eivät allokoi riittävästi resursseja henkilöstöhallinnon käyttöön. Henkilöstölle ja sen johtamiselle tulisi antaa enemmän painoarvoa henkilöstön ollessa yrityksen tärkeintä pääomaa. Lisäksi etenkin kasvun myöhemmissä vaiheissa yrittäjän täytyisi ymmärtää päästää irti ajatuksesta, ettei hän voi kontrolloida kaikkea, mitä yrityksen sisällä tapahtuu. Vastuuta on osattava siis jakaa eri tasoille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roope Oksanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/