University of Oulu

Järjestöjen mahdollisuudet sotealan työvoimapulan ratkaisemisessa : asiakaslähtöinen arviointi työhönvalmennuksen kehittämisessä : case ODL SoteStartti

Saved in:
Author: Hökkä, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305121691
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hökkä, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Sipola, Sakari
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on arvioida Oulun Diakonissalaitoksen SoteStartti -hanketta asiakaslähtöisestä näkökulmasta. Kerättyjen asiakasarvioiden perusteella arvioidaan hankkeessa tuotetun työhönvalmennuspalvelun kehityssuuntia ja laatua. Lisäksi pohditaan kolmannen sektorin mahdollisuuksia sotealan työvoimapulaongelman ratkaisussa perinteisten avointen työpaikkojen täyttämisen rinnalla ja nykyisten palvelumallien ohella. Tutkimuksen toimeksiantajana toimii ODL.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan työllisyyttä edistävien palvelujen järjestäytymistä Suomessa sekä kolmannen sektorien merkitystä, asemaa ja erityispiirteitä työllisyyttä edistävien palvelujen tuottajana. Lisäksi tarkastellaan asiakaslähtöisyyttä, palvelun ja palvelun laadun käsitteitä, sekä työhönvalmennusta palveluna ja sen laatutekijöitä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena BIKVA-mallin (asiakaslähtöisen arvionitimallin) periaatteita noudattaen, sillä tarkoitus oli ottaa asiakkaat mukaan työhönvalmennuspalvelun arviontiin. BIKVA-mallin periaatteita noudattaen aineisto kerättiin ryhmäkeskusteluilla, jotta saadaan aikaan vapaamuotoista keskustelua asiakkaiden itse esiin nostamista teemoista. Ryhmäkeskustelujen osallistujat olivat SoteStartti -hankkeen asiakkaita. Aineisto litteroitiin ja sieltä eroteltiin keskeisimmät esiin nousseet aiheet, joiden pohjalta teoriaan peilaten pohdittiin SoteStartin työhönvalmennuksen laatua sekä kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia sotealan työvoimapulan ratkaisemisessa. Lisäksi esiin nousseet aiheet koottiin BIKVA-mallin mukaiseen aputaulukkoon haastatteluohjeeksi, jotta kohdeorganisaatiolla on mahdollisuus kerättyjen asiakasarvioiden perusteella viedä BIKVA prosessia eteenpäin.

Tulosten pohjalta voidaan todeta, että SoteStartin asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, sillä positiivista palautetta tuli kehitysehdotuksiin nähden huomattavasti enemmän. Asiakkaat nostivat palvelun vahvuuksiksi luotettavat työhönvalmentajat, monipuolisen palvelukokonaisuuden, palvelun jatkumosta huolehtimisen sekä tavoitteiden saavuttamisen. Esiin nousseista aiheista oli löydöksissä kytköksiä järjestöjen erityispiirteisiin sekä laadukkaaseen työhönvalmennukseen, mikä puoltaa järjestöjen mahdollisuuksia laadukkaan työhönvalmennuksen tuottajana.

Tutkimuksen kohdeorganisaatiolla ODL:llä ja mahdollisesti muilla työhönvalmennuspalveluita tuottavilla tahoilla on mahdollisuus hyödyntää tutkimuksen asiakasarvioita palvelujensa kehittämiseen. Lisäksi tutkimustulokset voivat tukea SoteStartti -hankkeen toimintamallin myöhempää juurruttamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Hökkä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/