University of Oulu

Minäpystyvyys osana luokanhallintaa : tarkastelussa noviisiopettaja

Saved in:
Author: Kormano, Lyydia1; Määttä, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305131693
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kormano; R. Määttä, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Tenhu, Tapio
Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella opettajan minäpystyvyyden vaikutusta luokanhallintaan sekä ymmärtää konkreettisia keinoja, joilla opettaja voi vaikuttaa luokanhallintataitojen luomiseen. Haluamme ilmentää, miten minäpystyvyys esittäytyy noviisiopettajan toiminnassa luokanhallinnan osalta. Tutkielman aihe on ollut merkittävä jo useamman vuosikymmenen ajan, koska luokanhallinta on yksi opettajan tärkeimmistä taidoista.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassa pyritään saamaan vastauksia siihen, miten minäpystyvyys vaikuttaa luokanhallintaan sekä, miten noviisiopettajan minäpystyvyys näyttäytyy osana luokanhallintaa. Teoreettinen viitekehys rakentuu tutkielmassa keskeisten käsitteiden ympärille. Tutkielman keskeiset käsitteet ovat luokanhallinta, minäpystyvyys sekä noviisiopettaja. Luokanhallinnan ja minäpystyvyyden käsitteiden määritteleminen perustuu aiheen tutkijoiden teorioihin.

Luokanhallinnalla on vaikutusta pedagogisiin oppimisympäristöihin, oppilaiden akateemisiin suorituksiin sekä opettajan omaan työtyytyväisyyteen. Toimivat luokanhallintataidot pohjautuvat opettajan kokemaan minäpystyvyyteen. Tutkimustiedon perusteella voidaan todeta, että minäpystyvyydellä ja luokanhallinnalla on selkeä yhteys. Opettajan minäpystyvyys vaikuttaa siihen millaisia luokanhallintakeinoja hän käyttää tai miten paljon hän on valmis käyttämään työpanosta. Hyvä minäpystyvyys mahdollistaa positiivisten luokanhallintakeinojen käyttämisen. Opettajan on mahdollista kehittää omaa minäpystyvyyden tasoa sekä omia luokanhallintakeinoja.

Noviisiopettajalle ensimmäiset työvuodet ovat raskaimpia, koska työn automatisoituminen on puutteellista. Oman käytöksen ja seurausten ennakointi on vähäistä. Noviisiopettaja tarvitsee ja kaipaa ensimmäisten työvuosien ajan muilta kollegoilta tukea. Varhainen mentorointi vaikuttaa positiivisesti opettajan minäpystyvyyden rakentumiseen. Noviisiopettajien kokemukset opettajankoulutuksesta tuovat ilmi myös sen, ettei koulutus vastaa tarpeeksi työelämää ja sen tuomia haasteita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lyydia Kormano; Roosa Määttä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/