University of Oulu

Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen organisaation päätöksenteossa

Saved in:
Author: Kauranen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151714
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kauranen, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lampela, Hannele
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, miten tiedolla johtaminen mahdollistaa tuloksellisen ja tehokkaan päätöksenteon organisaatiossa sekä mitkä ovat niiden tyypillisiä riskejä. Tutkimuksessa perehdytään tiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa ja käsitellään tiedolla johtamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka liittyvät päätöksien tekemiseen ja tukemiseen organisaatiossa. Tiedolla johtamisessa keskeisin ja merkittävin rooli on johtamisessa käytetyllä tiedolla ja sen laadulla. Ilman laadukasta tietoa päätöksentekoprosessiin liittyy suuria riskejä. Organisaation menestykseen vaikuttaa sen kyky hyödyntää tietoa päätöksenteossa.

Työssä selviää, että päätöksien tekeminen on vaativaa, koska parhaan vaihtoehdon löytämiseen voi olla vaikuttamassa useita tilannetekijöitä. Teknologia on tullut merkittäväksi tueksi päätöksentekoprosesseissa. Tutkimuksessa esitellään kahta päätöksenteon avuksi suunniteltua tietojärjestelmää: Business Intelligence (BI) ja Decision Support Systems (DSS). Nämä tietojärjestelmät keräävät ja analysoivat tietoa, joka auttaa liiketoiminnan kokonaiskuvan muodostamisessa. Organisaation tulee valvoa tietojärjestelmiin syötetyn tiedon laatua, jolloin epäluotettava tieto ei pääse vaikuttamaan päätöksiin.

Tiedolla johtamiseen ja päätöksentekoon liittyy usein ihmisen ja teknologian tuottamia tai operatiivisessa toiminnassa syntyviä riskejä. Tutkimuksessa ilmenee, että tiedolla johtaminen lisää organisaation läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Tämä vahvistaa organisaation ulkoista ja sisäistä yhteistyötä, mikä auttaa ja tehostaa päätöksentekoa. Lisäksi tutkimuksessa havaitaan, että tiedolla johtamisella on positiivinen vaikutus organisaation suorituskykyyn ja kilpailukykyyn. Hyvä tiedonhallinnan käyttö mahdollistaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä, innovoimaan uusia ideoita ja parantamaan toiminnan tehokkuutta.

Knowledge management and information utilization decision-making within organization

Abstract

The aim of this study is to investigate through a literature review how knowledge management enables effective and efficient decision-making in an organization, and what are the common risks. The study examines the utilization of knowledge in decision-making. The factors, that affect knowledge management in decision-making and support within an organization, are discussed in the study. The quality of information has the most important role in knowledge management. Decision-making processes involve significant risks if high-quality information is not used. The success of an organization depends on its ability to utilize knowledge in decision-making.

The study shows that decision-making is challenging because finding the best alternative can be influenced by multiple situational factors. Technology has become a significant support for decision-making. The study presents two information systems designed to aid decision-making: Business Intelligence (BI) and Decision Support Systems (DSS). These information systems gather and analyze information to create a model of the business. An organization should monitor the quality of information entered into information systems to ensure that unreliable information does not influence decision-making.

There are risks associated with knowledge management and decision-making, which can be generated by humans, technology or operational activities. The study reveals that knowledge management increases organizational transparency and openness. This promotes external and internal co-operation within the organization, which helps and enhances more effective decisions. The study also shows that knowledge management has a positive impact on organizational performance and competitiveness when utilizing high-quality and reliable information. Good knowledge management practices enable organizations to make better decisions, generate new ideas, and improve operational efficiency.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Kauranen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/