University of Oulu

Arvojen ja konkretian ristiriita : inkluusion toteuttamisen haasteet suomalaisessa perusopetuksessa

Saved in:
Author: Suutarinen, Ella1; Tiihonen, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305151719
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Suutarinen; V. Tiihonen, 2023
Publish Date: 2023-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pettersson, Henri
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa pyrimme selvittämään inkluusion toteuttamisen haasteita ja sitä, miten ne näkyvät suomalaisessa perusopetuksessa. Käsittelemme aihetta opettajan näkökulmasta. Tarkoituksenamme on luoda laajempi käsitys siitä, kuinka moni tekijä vaikuttaa inkluusion ja inklusiivisen opetuksen onnistuneeseen toteutumiseen. Tutkimuksessa vastaamme kysymykseen: Mitkä ovat inkluusion toteuttamisen haasteet suomalaisessa peruskoulussa?

Tämä tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka avulla pystymme muodostamaan aiheesta laajemman kokonaiskuvan. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana toimivat avaamamme käsitteet: segregaatio, integraatio, inkluusio sekä erityisopetus ja kolmiportainen tuki.

Inkluusio on ajankohtainen ja tunteita herättävä aihe, josta on puhuttu paljon viime vuosina. Inkluusiolla tarkoitetaan jokaisen oppilaan tasapuolista oikeutta käydä omaa lähikouluaan riippumatta oppimisen tuen tarpeista. Tutkimuksessamme avaamme inkluusion taustaa ja selvitämme, miten erityisopetuksen kehitys on vaikuttanut inkluusioajattelun syntyyn.

Inkluusion käsitteen lisäksi integraatio ja segregaatio ovat olennaisessa osassa inkluusion kehityksen kannalta. Segregaatiolla tarkoitetaan erityisoppilaiden eristämistä yleisluokista. Integraatiolla tarkoitetaan erityisoppilaan liittämistä osaksi yleisopetusta. Integraatiota voidaan pitää ensiaskeleena inkluusiolle.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että opettajat kokevat resurssien puutteen yhtenä suurimmista ongelmista inkluusion toteuttamisen kannalta. Resurssien puutteen lisäksi luokanopettajien puutteelliset valmiudet sekä inklusiivisten koulu- ja toimintakulttuurien keskeneräisyys koettiin haasteena inkluusion toteuttamisen kannalta. Nämä haasteet näkyvät koulumaailmassa esimerkiksi liian suurina luokkakokoina ja liian vähäisenä aikuisten määränä luokissa. Lisäksi opettajat kokivat riittämättömyyden tunnetta sekä yleistä epävarmuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Suutarinen; Vilma Tiihonen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/