University of Oulu

Keskitetyn jätevedenpuhdistamisen etuja ja haittoja pohjoisissa olosuhteissa

Saved in:
Author: Leinonen, Aira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202305161765
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Leinonen, 2023
Publish Date: 2023-05-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rossi, Pekka
Ronkanen, Anna-Kaisa
Reviewer: Rossi, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Jätevedenpuhdistaminen on lailla säänneltyä toimintaa, mutta lainsäädäntö ei määrittele sitä, minkälaisessa yksikössä jätevesien puhdistaminen tulee tehdä. Jo 1980-luvulta asti on Pohjois-Pohjanmaalla rakennettu siirtoviemärilinjoja ja siirtoviemärilinjan varrelta lakkautettu pieniä lammikko- ja jätevedenpuhdistamoja. Tällöin jätevedet johdetaan keskitetysti siirtoviemärilinjoja pitkin isoon keskusyksikköön eli keskuspuhdistamolle prosessoitaviksi. Keskuspuhdistamo on suurempi laitos, jonka tavoitteena on vastaanottaa ja puhdistaa laajalta alueelta isoja jätevesimääriä. Diplomityön tavoitteena oli selvittää keskitetyn jätevedenpuhdistamisen etuja ja haittoja pohjoisissa olosuhteissa mukaan lukien jätevedenpuhdistamisen tehokkuuden ja taloudellisuuden tarkastelu.

Jätevedenpuhdistamolla toimintojen tulee olla parasta käytössä olevaa tekniikkaa, BAT (Best Available Techniques), jolla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Nämä kirjataan laitoskohtaiseen ympäristölupaan ja niitä tulee ajantasaistaa tekniikan kehittyessä silloin, kun sillä saavutetaan hyötyä tai etua verrattuna käytössä olevaan tekniikkaan.

Tutkimuksessa käsiteltiin aineisto, joka oli kerätty elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) suorittamissa haastattelututkimuksissa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden lakisääteisten määräaikaistarkastusten yhteydessä. Saatujen tulosten mukaan molemmilla, sekä keskitetyllä että pienen paikallisen yksikön jätevedenpuhdistamisella on tarvetta. Keskitetty jätevedenpuhdistaminen voi kuitenkin olla kokonaisuuden kannalta merkityksellistä, koska silloin puhdistetut jätevedet voidaan pyrkiä purkamaan sellaiseen vesistöön, jossa puhdistettujen jätevesien vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Jätevesien johtaminen siirtoviemärilinjalla ei ole liian haastavaa, mikäli siirtolinjan laitteet toimivat moitteetta. Nykyään ympäristöluvan myöntämisen kriteereissä puhdistettujen jätevesien vastaanottavan vesistön tilalla ja sen tilatavoitteilla on huomattava merkitys. Osasta nykyisistä purkuvesistöistä halutaan poistaa jätevesikuormitus kokonaan ja vesistöjä, joita ei ole koskaan kuormitettu prosessoiduilla jätevesillä, niihin ei ympäristöluvan myöntäjä todennäköisesti myönnä purkulupaa. Tällöin keskitetyllä ratkaisulla saadaan pienten puhdistusyksikköjen lähialueen joet ja järvet rauhoitettua yhdyskuntien jätevesikuormitukselta, kuten Pohjois-Pohjanmaalla Kalajokilaaksossa, Raahessa, Kempeleessä ja Oulussa, jossa puhdistetut jätevedet puretaan mereen.

Advantages and disadvantages to use centralized wastewater treatment plants in Northern conditions

Abstract

Wastewater purification is regulated by law, but legislation does not define in which scale of unit wastewater purification has to be done with. Since 1980’s, transfer sewer lines have been built in Northern Ostrobothnia and small pond purification units and wastewater treatment plants along the transfer sewer lines have been closed. Thus, in these cases wastewater is led through the transfer sewer lines into a large, centralised unit or a centralised treatment plant to be processed. A centralised treatment plant is a larger plant which has the purpose to receive and purify large amounts of wastewater from a wide area. The goal of this thesis was to study the pros and cons of centralised water purification in cold conditions, reflection also on the efficiency and economy of wastewater purification.

At a wastewater treatment plant, the best available techniques, BAT (Best Available Techniques), has to be used. BAT defines that the production and purification methods as well as the ways of planning, construction, maintenance and usage process that are as efficient and developed as possible and technically and economically viable and which will help to prevent environmental damage or most efficiently reduce it. These are defined in a unit specific environmental permit, and they need to be updated along the development of technology whenever this leads to benefit or advantage in comparison with the technology in use.

The study analysed data collected from interview surveys conducted in connection plants with the statutory periodic inspections of municipal wastewater treatment by the Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centre). According to the results of this research, both centralised and small local units of wastewater purification are needed, but centralised wastewater purification is significant in larger perspective as the purified wastewater can, where possible, be discharged to water bodies where the impacts of purified wastewater are as low as possible. Directing wastewater through a transfer sewer line was not seen challenging even in cold conditions if the equipment works as blanned. Nowadays the condition and the stated goals of water bodies that receive purified wastewater play a major role in the criteria for granting environmental permits. The issuers of environmental permits aim at totally removing wastewater load from some current receiving water bodies and they will not be likely to grant permits for discharging wastewater in water bodies that have never been loaded with processed wastewater. Thus, a centralised solution will helps in larger scale to protect from wastewater load to the rivers and lakes that are located close to small treatment plants, such as in Kalajoki valley, Raahe, Kempele and Oulu in Northern Ostrobothnia, in which the purified wastewater is discharged into the sea.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aira Leinonen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.